Uchwała Nr IV/18/11
                                                           Rady Gminy Dopiewo
                                                           z dnia 28 stycznia 2011 r.


w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2011.


Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz.142, Dz. U. z 2010r. , Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230) oraz § 21 ust. 2 Uchwały Nr LIX/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo opublikowanego dnia 25 listopada 2010 r. w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego z 2010 r., nr 235, poz. 4410,  Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się plan pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                 Załącznik do Uchwały Nr IV/18/11

                                                                 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

 

Lp.

 

T e m a t y k a

 

Termin posiedzenia

 

 

Przedkładający materiały

1.

Podejmowanie ważnych problemów Gminy, w tym:

- rozbudowa bazy oświatowej w gminie,

- problem zalań nieruchomości położonych na terenie gminy,

- tworzenie i wdrażanie rozwiązań poprawiających komunikację w gminie (drogi o charakterze lokalnym i ponadlokalnym) oraz komunikacji publicznej.

   Cały rok

Wójt Gminy

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

6.

 

7.

 

8.

9.

 

10.

11.

 

Praca nad przygotowaniem „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo”.

Opracowanie zmian, zatwierdzenie i uchwalenie „Statutu Gminy Dopiewo”.

Uchwalenie planu pracy stałych komisji i planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2011.

Opracowanie  „Programu na kadencję” .

Opracowanie planu realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2011.

Planowanie pozyskiwania środków unijnych w roku 2011.

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2011

Opracowanie i uchwalenie Wieloletniego Planu Finansowego

Powołanie „Kapituły do spraw Odznaczeń i Medali”

Sprawozdanie z przebiegu budowy szkoły podstawowej w Dąbrówce

 

 

 

 

 

I kwartał

 

 

 

 

Wójt Gminy

12.

 

13.

 

14.

15.

 

 

16.

 

17.

 

18.

19.

Przyjęcie sprawozdania z  funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy

Opracowanie kalendarza wydarzeń kulturalno- oświatowo- sportowych  w gminie.

Podsumowanie działalności Gminy Dopiewo za rok 2010.

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2010 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za rok 2010.

Informacja o projektach i pozyskaniu środków z Unii Europejskiej w zakresie projektów twardych oraz projektów miękkich.

Przyjęcie sprawozdania z pracy Straży Gminnej

Przyjęcie sprawozdania z przygotowania „Akcji Lato 2011”

 

 

 

 

 

 

 

II kwartał

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

 

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Uchwalenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo”.

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011r.

Przyznanie  medali „Zasłużony dla Gminy Dopiewo” i (lub) tytułu „Honorowy obywatel Gminy Dopiewo”;

 

 

III kwartał

 

 

Wójt Gminy

24.

25.

 

26.

27.

28.

Opracowanie strategii rozwoju Gminy

Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za II półrocze 2011r

Określenie stawek podatków i opłat lokalnych.

Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok.

Przyjęcie sprawozdania z przygotowania „Akcji Zima 2012”

IV kwartał

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość sesji Rady Gminy Dopiewo oraz tematyka mogą ulec zmianie w ciągu roku kalendarzowego, w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji w Gminie.

Planuje się, co następuje:

1.      Sesje zwyczajne Rady Gminy Dopiewo w 2011 r. zwoływane będą raz w miesiącu, przeważnie w ostatni poniedziałek miesiąca.

2.      Zgodnie ze Statutem Gminy Dopiewo mogą być zwoływane również sesje nadzwyczajne.

3.      Terminarz sesji zwyczajnych Rady Gminy Dopiewo:

 

Sesje zwyczajne rozpoczynać się będą o godz. 1500  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie  przy ul. Polnej 1 w Dopiewie lub w innym miejscu wskazanym przez Radę Gminy w zaproszeniu.

 

Terminy sesji w poszczególnych miesiącach 2011 roku :

 

- 28 stycznia

- 28 lutego 

- 28 marca

- 27 kwietnia

- 30 maja

- 27 czerwca

- 01 sierpnia – ewentualnie przerwa wakacyjna

- 29 sierpnia

- 26 września

- 31 października

- 28 listopada

- 28 grudnia