Uchwała Nr XIV / 140 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 11 września 2003r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/22/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art.110 oraz art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2, pkt. 4 i pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1

I     Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę:                                               4.000                                       

      do wysokości                                                                                                         18.807.691                                

 (Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały)

II   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę                                                               4.000            

   do wysokości                                                                                                            19.227.822             

w tym:

     1.   Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                                                     4.000

            do wysokości                                                                                                   14.001.202                                                                                                                 

   (Zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały)

 §2

Wieloletni program inwestycyjny otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Pozostałe punkty i paragrafy Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r., zmienionej Uchwałą  Nr VIII/80/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/89/03 z dnia 26 maja 2003r., zmienionej Uchwałą  Nr X/104/03 z dnia 16 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XI/124/03 z dnia 30 czerwca 2003r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/132/03 z dnia 01 września 2003r. pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.