Uchwała Nr X/111/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 16 czerwca 2003r.

 w sprawie przystąpienia jednoosobowej spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Dopiewie do spółki „Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 litera f, g, h w związku z art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 § 1

 Wyraża się wolę przystąpienia przez jednoosobową spółkę Gminy Dopiewo „Zakład Usług Komunalnych” Spółka z o.o. z siedzibą w Dopiewie do spółki „Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, poprzez wniesienie na poczet kapitału zakładowego tejże spółki wkładów niepieniężnych w postaci mienia nieruchomego i ruchomego Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. stanowiącego sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skórzewo, Dąbrowa, Dąbrówka i Zakrzewo.

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.