Uchwała Nr XXXIII/218/09 

                                           Rady Gminy Dopiewo

                                           z dnia 2 lutego 2009 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dopiewo

 

 

Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.1a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.115 z późn. zm.)  Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej we wsi  Dopiewo, obejmującej działki o numerze ewidencyjnym nr 191/11,199/1,225/3,225/9,226/12,226/22,226/27,226/32 nazwę „Wiosenna”

2.Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej wymienionej w § 1 ust.1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Dopiewo.

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                U z  a s a d n i e n i  e

Decyzjami  Nr RB 7430/73/2007 z dnia 2007.07.06 oraz  Nr RB 7430/23/2008 z dnia 2008.03.05 Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstały  działki nr 191/11,199/1,225/3,225/9,226/12,226/22,226/27,226/32 przeznaczone pod  drogę wewnętrzną  -  proponowana nazwa Wiosenna.  Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej wystąpił  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.