OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.18.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na terenie działek o nr ewid. 2/14, 3/3, 3/4 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo.