W dniu 22 września 2014r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 179 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2015 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ”

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi w dniu 7 października 2014 r. o godz. 1700 w Urzędzie Gminy Dopiewo - sala nr 103.

Projekt programu współpracy będzie umieszczony od 23 września 2014r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie dopiewo.nowoczesnagmina.pl.  Projekt będzie również dostępny od w/w terminu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7.