OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.119.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki o nr ewid. 476/5 oraz na terenie części działek o nr ewid. 464/1, 464/3 i 460/2, obręb Dopiewo, gmina Dopiewo