OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.98.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie   miejsc parkingowych na działce nr 513/7 przy ul. Łąkowej w Dopiewie na terenie działek o nr ewid. 506, 513/7, 741 obręb Dopiewo, Gmina Dopiewo