OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.80.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 91/47 oraz 99/42 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo