OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.78.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 42/3 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo