OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.63.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działki o nr ewid. 431/3 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo