OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.60.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek o nr ewid. 371/2 oraz 366/21 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo