OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.36.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE na terenie działek o nr ewid. 50/2 i 166/4 położonych w obrębie Dopiewiec, gmina Dopiewo