OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.41.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 2/14 i 2/13 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo