OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.32.2015 o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego, z działek o nr ewid. 246/8 i 245/7 obręb Skórzewo, gmina Dopiewo na działki o nr ewidencyjnym 246/8, 245/3 i 245/7 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo