OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.33.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 506/7 obręb Skórzewo, Gmina Dopiewo.