OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.28.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 263/8 obręb Dopiewiec, Gmina Dopiewo