OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.25.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 163/3 obręb Palędzie, Gmina Dopiewo