OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.5.2015 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z chodnikiem i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewidencyjnym 42/3, 42/4 i 42/6 obręb Dąbrówka, Gmina Dopiewo