OBWIESZCZENIE nr RPPiOS.6733.15.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr ewid. 330/2, 313/13 położonych w obrębie Dopiewo, gmina Dopiewo