W sprawie:
przyjęcia na 2014 rok Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data uchwały:
2013-11-25

Numer uchwały:
LVII/389/13

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia