U c h w a ł a  N r XX/187/04

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 26 stycznia 2004 roku

 w sprawie zamiany  gruntów położonych w Dopiewie

 Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543;  Dz.U.z 2001 r. Nr 154, poz.1800;

 Dz.U.z 2002 r. Nr 25 poz.253,Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070,  Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz.717,720 i 721) oraz art.18  ust. 2  pkt. 9 lit. a  ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591,Dz.U. z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 r . Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.Wyraża się wolę zamiany działek stanowiących własność Gminy, oznaczone w ewidencji

      gruntów jako działki nr 240/5,240/3 240/7 i 240/8 o ogólnej powierzchni 4252 m2   

      położonych w Dopiewie na działki stanowiące własność Haliny i Konrada Kamińskich,  

      oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 239/4 i 239/5 o ogólnej powierzchni 

      6475 m2 , położonych w Dopiewie

 § 2.Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.