Uchwała Nr XVIII / 156 /03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 01 grudnia 2003 roku

 w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/123/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 2 i art. 112 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1.

Uchyla się uchwałę nr XI/123/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 czerwca 2003 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.