Uchwała Nr XV/146/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 30 września 2003 roku

 w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   

(  Dz.U. z 2001r .,Nr 142   poz.1591 r. z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 §  1

 Nadaje się nazwę ulicy we wsi Zakrzewo:

 -         POZIOMKOWA, biegnąca od ulicy Leśnej w kierunku północno wschodnim

 §  2

 Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną wsi Zakrzewo

 §  3

 Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 §  4

 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.