Uchwała Nr IX/93/03

Rady Gminy Dopiewo

z 26 maja 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Więckowskiej na obszarze działek o nr ewid.: 278/11, 278/12

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/520/02 Rady Gminy Dopiewo z 30.09.02 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.    Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dopiewo rejon ulicy Więckowskiej na obszarze działek o nr ewid.: 278/11, 278/12 o powierzchni około 0,2347 ha.

2.    Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

3.    Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)   uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)   przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)   rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:500 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)   funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)   funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9)   terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)     linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11)     wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12)    działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13)    uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 Przedmiot i zakres planu.

1.    Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.

2.    Zakres planu wynika z uchwały Nr LVIII/520/02 Rady Gminy Dopiewo z 30 września 2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o nr ewid. 278/11, 278/12 o powierzchni około 0,2347 ha w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Więckowskiej. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, planem ustala się:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)   linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

4)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

5)   lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

6)   zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

 Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe planu

 § 5.

 1.    Obszar objęty planem.

1)   Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni około 0,2347 ha.

2)   Obszar, o którym mowa w pkt. 1, położony jest w miejscowości Dopiewo obejmujący działki o nr ewid. 278/11, 278/12.

2.    Granice obszaru objętego planem.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu.

 § 6.

 1.    Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

1)   Na obszarze objętym planem ustala się przeznaczenie podstawowe:

a)   teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

b)   droga wewnętrzna oznaczona na rysunku planu symbolem KDw.

2)   Linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciągła na rysunku planu.

2.    Linie rozgraniczające drogi wewnętrzne oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Na obszarze objętym planem ustala się obsługę komunikacyjną, terenu objętego zmianą, z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDw, dla której ustala się:

-                szerokość w liniach rozgraniczających: 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

-                przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, a także Polskie Normy;

-                zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż drogi.

3.    Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających drogi, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)    kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

b)   kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

c)    zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

d)   urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej;

e)    zasilanie w gaz – planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę sieci gminnej;

f)     gospodarka cieplna – do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych;

g)    inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

5.    Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

1)      Na terenie oznaczonym symbolem MN, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)    budynek mieszkalny wolnostojący do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym o maksymalnej wys. 9,0 m;

b)   dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 250 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

c)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej wewnętrznej KDw;

d)   ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej KDP 32;

e)   wskaźnik intensywności zabudowy: do 35% powierzchni działki; pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika;

f)            dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego

g)        dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich

h)   powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie 40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m.

6.    Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.

1)   Na obszarze objętym planem ustala się podziały zgodnie z rysunkiem planu.

2)   Dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, wtórny podział działki i realizację na niej jednego budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu.

7.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

1)   Obsługę komunikacyjną: ustala się z drogi wewnętrznej KDw; przy czym dla zjazdu ustala się:

a)    włączenie z ulic pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;

b)   zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;

c)    zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż drogi.

2)   Na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

3)   Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.

4)   Zakazuje się:

a)    na terenach objętych planem budowy budynków inwentarskich;

b)   prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

c)    lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

5)      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

6)      Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

7)      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

8)      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

9)      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10)  W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 Rozdział 3

Przepisy końcowe

 § 7.

 Plan zachowuje ważność, jeśli:

1.    Nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 3 przepisów odrębnych lub szczególnych, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu.

2.    Nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

 § 8.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewo, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 § 9.

 Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

 § 10.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 11.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.