Uchwała Nr XLIII/319/09

                                                                  Rady Gminy Dopiewo

                                                                  z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 50.341.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1)      dochody bieżące – 48.411.330 zł;

2)      dochody majątkowe – 1.930.414 zł.”;

2)      § 2 ust. 1-2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 44.848.821 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1)      wydatki bieżące w wysokości 31.337.780 zł, z tego:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.408.052 zł,

b)      dotacje – 3.430.568 zł, w tym:

-          podmiotowe dla instytucji kultury – 486.000 zł,

-          podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1.385.360 zł,

-          na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałajacym w celu osiągnięcia zysku – 282.000 zł,

-          celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień, (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – 1.022.644 zł,

-          celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 14.900 zł,

-          zwrot dotacji celowej do budżetu państwa – 622,00 zł,

-          na sfinansowanie zadań zleconych do realizacji ochotniczym strażom pożarnym – 3.385 zł,

-          zwrot otrzymanej dotacji w ramach współdziałania z innymi gminami – 235.657 zł.

c)      wydatki na obsługę długu – 728.257 zł;                                                                                                  

2)      wydatki majątkowe w wysokości 13.511.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 5.492.923 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”;

3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5)      załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6)      załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7)      załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8)      załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9)      § 5 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 5. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 2.623.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 4.605.089 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

10)  § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 191.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 191.000 zł.”

11)  § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

1)        dochody – 480.000 zł;

2)        wydatki – 1.022.644 zł.”

12)  § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł.

 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 126.085 zł, w tym:

1)     na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 10.000 zł;

2)     na pozostałe wydatki majątkowe – 116.085 zł.”

13)  § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.623.000 zł, w tym na:

1)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł;

2)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.623.000 zł.”

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr XXXI/212/08 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.