Uchwała Nr XL/296/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 września 2009 r.

                                                                                         

w sprawie realizacji projektu o nazwie: „Nasza świetlica - wiedzy Kuźnica”

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8, w związku z art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.J. Dz.U. z 2001 r.,  Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

 

§ 1. Rada Gminy Dopiewo wyraża zgodę na przystąpienie:

Gminy Dopiewo/Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu do realizacji projektu o nazwie: „Nasza świetlica – wiedzy Kuźnica”   realizowanego w okresie od 1 września 2009 r. do 28 lutego 2010 r. w wysokości przyznanej kwoty dofinansowania: 49.318,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dopiewo do podejmowania wszelkich działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

 

 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.