Uchwała Nr XL/288/09

                                                                  Rady Gminy Dopiewo

                                                                  z dnia 28 września 2009 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2009 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXXI/212/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 grudnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 46.097.643 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1)      dochody bieżące – 44.815.143 zł;

2)      dochody majątkowe – 1.282.500 zł.”;

2)      § 2 ust. 1-3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 54.511.737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1)      wydatki bieżące w wysokości 32.512.799 zł, z tego:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.507.111 zł,

b)      dotacje – 3.395.079 zł, w tym:

-          podmiotowe dla instytucji kultury – 490.000 zł,

-          podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 1.445.360 zł,

-          na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałajacym w celu osiągnięcia zysku – 282.000 zł,

-          celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień, (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – 926.540 zł,

-          celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 14.900 zł,

-          zwrot dotacji celowej do budżetu państwa – 622,00 zł,

-          zwrot otrzymanej dotacji w ramach współdziałania z innymi gminami – 235.657 zł.

c)      wydatki na obsługę długu – 895.000 zł;                                                                                                 

2)      wydatki majątkowe w wysokości 21.998.938 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 8.414.094 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych.”

3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5)      załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 2.554.058 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.”;

7)      załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8)      załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9)      załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10)  załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

11)  § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 707.900 zł, w tym:

1)        na wydatki oświatowe – 188.113 zł;

2)        na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym – 10.000 zł;

3)        na wydatki majątkowe – 509.787 zł, w tym

a)      290.787 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,

b)     51.500 zł na zadania inwestycyjne w miejscowości Konarzewo,

c)      167.500 zł na pozostałe wydatki majątkowe.”;

12)  § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.560.000 zł, w tym na:

1)     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł;

2)     finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.414.094 zł;

3)     spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.145.906 zł.”

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr XXXI/212/08 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.