Uchwała Nr VII/77/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/461/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2002 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Skórzewie i określenie obwodu.

Na podstawie art. 62 ust. 1, w związku z art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr LII/461/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Skórzewie i określenie obwodu wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

     „2. W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa w Skórzewie oraz Gimnazjum w

           Skórzewie.”,

  1. W § 2:

 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      „1. Obwód Zespołu, w przypadku Szkoły Podstawowej, obejmuje miejscowości:

            Skórzewo oraz Wysogotowo – Osiedle.”

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.