GENEZA POWSTANIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ŹRÓDŁO

Na terenie gmin Buk, Dopiewo i Stęszew znajduje się łącznie kilkanaście jezior. Właśnie troska o ich stan zaowocowała pomysłem wspólnego działania na rzecz przywrócenia właściwych warunków środowiska oraz wykorzystania cennych zasobów przyrodniczych gmin dla poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Pomysł utworzenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) pojawił się już w 2006 roku, jednakże nie było w tym czasie jeszcze szczegółowych nowych wytycznych w sprawie tworzenia LGD.


W lutym 2007 w Urzędzie Miasta i  Gminy Stęszew odbyło się pierwsze z cyklu spotkanie dotyczące utworzenia Lokalnej Grupy Działania na terenie Gmin Buk, Dopiewo i Stęszew.W spotkaniu uczestniczył: Włodzimierz Pinczak – Burmistrz Gminy Stęszew, Andrzej Strażyński – Wójt Gminy Dopiewo oraz Romuald Radny –Z-ca Burmistrza Gminy Buk oraz pracownicy merytoryczni. W trakcie spotkania omówiono korzyści utworzenia LGD w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na terenie trzech gmin dla poprawy jakości życia mieszkańców i możliwość wsparcia tych działań ze środków finansowych  z Unii Europejskiej. Pomysł utworzenia LGD został przedstawiony a następnie przedyskutowany na komisjach Rady Gmin i spotkał się z ich pozytywną opinią.

W lipcu 2007 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Buk  zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminami Buk, Dopiewo i Stęszew reprezentowanymi przez „włodarzy” gmin w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy Leader oś czwarta PROW 2007-2013.


Z początkiem 2008 roku na sesjach rad gmin zapadły uchwały dotyczące woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania z udziałem gmin jako członka zwyczajnego. W lutym 2008 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia. Siedzibą władz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania zostało wybrane miasto Buk.
Rok 2008 był rokiem ciężkiej pracy, w miesiącach kwiecień – maj został zorganizowany cykl warsztatów szkoleniowych dla członków LGD, przybliżający tematykę osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Następnie rozpoczęły się intensywne prace nad przygotowaniem strategii, która jest obowiązkowym załącznikiem przy ubieganiu się o przyznanie dofinansowania. Nastąpiła też konieczność uzupełnienia dokumentacji złożonej w Sądzie dla uzyskania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 23 stycznia 2009r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Źródło” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie, w dniu 4 lutego 2009r. odbyło się Walne Zebranie członków stowarzyszenia, na którym wybrane zostały jego organy tj. Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna.
Finałem działań było złożenie w dniu 12 lutego 2009r. wniosku wraz z wymaganymi dokumentami o dofinansowanie w ramach konkursu o wybór Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

KONTAKT

Szczegółowe informacje na temat działania Lokalnej Grupy Działania można uzyskać w PUNKCIE KONSULTACYJNYM 
Urzędzie Miasta i Gminy Buk w godzinach otwarcia Urzędu.

pokoj nr 19
nr telefonu: 061-8140 671 
e-mail: fundusze@buk.gmina.pl

oficjalna strona internetowa LGD ŹRÓDO
                   www.lgdzrodlo.pl

biuro: biuro@lgdzrodlo.pl
Dorota Stachowiak: dorota.stachowiak@lgdzrodlo.pl
Joanna Mantaj: joanna.mantaj@lgdzrodlo.pl
Paweł Mazankiewicz: pawel.mazankiewicz@lgdzrodlo.pl
rada: rada@lgdzrodlo.pl
zarząd: zarzad@lgdzrodlo.pl