uchwała Nr VI/53/03

Rady Gminy Dopiewo

z 31 marca 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Szkolnej działka nr 190/1.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 22.01.1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/410/01 Rady Gminy Dopiewo z 17 grudnia 2001 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 Rozdział IPrzepisy ogólne

§1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec, rejon ul. Szkolnej działka nr 190/1 o powierzchni około 2,98 ha.

2.      Granice obszaru planu, o którym mowa w ust.1 określa rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 §2.

 Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1.      wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objętych zmianą planu,

2.      umożliwienie pełnienia nowych funkcji przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych,

3.      wyznaczenie zasad podziału terenów,

4.      wyznaczenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

5.      ustalenie zasad obsługi komunikacyjnej w tym wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikających z nowego sposobu zagospodarowania terenu.

 §3.

 Przedmiotem ustaleń planu są:

1.      tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczone na rysunku planu symbolem MJ;

2.      tereny urządzeń i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

3.      zasady obsługi zabudowy infrastrukturą techniczną;

4.      zasady ochrony środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, w tym ochrony akustycznej;

5.      zasady kształtowania sfery przestrzenno – wizualnej.

 §4.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.      uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3.      rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

4.      przedstawieniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie,

5.      przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, które uzupełnia i wzbogaca przewidywaną funkcję podstawową,

6.      przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć taki rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który uzupełnia i nie koliduje z warunkami i wymogami przewidywanej funkcji podstawowej,

7.      funkcji terenu – jest synonimem przeznaczenia podstawowego,

8.      funkcji dopuszczalnej – jest synonimem przeznaczenia dopuszczalnego,

9.      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10.  linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11.  przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

 § 5.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 §6.

 1.      Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Następujące oznaczenia graficzne w rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)   granica opracowania i uchwalenia planu,

2)   symbole oznaczające przeznaczenie terenów,

3)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

4)   nieprzekraczalne linie zabudowy;

5)   klasyfikacja ulic, szerokość linii rozgraniczających ulic, odległość linii zabudowy.

 §7.

 Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MJ, ustala się:

1.    Prawo do lokalizowania jednego budynku mieszkalnego, wolnostojącego, na każdej działce, z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą w granicy z sąsiednią działką budowlaną

2.    Zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów szczególnych i odrębnych oraz następujących warunków:

1)      minimalna powierzchnia działek zabudowy mieszkaniowej – 400 m2,

2)      powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wraz z dobudowanym pomieszczeniem gospodarczym nie może przekraczać 35% powierzchni działki,

3)      wysokość budynku mieszkalnego – jedna kondygnacja z poddaszem użytkowym (mieszkalnym), max. 9,0 m do kalenicy dachu,

4)      poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego na wysokości – maksimum 0,5 m nad poziom terenu,

5)      dachy o spadkach połaci dachowych 250 do 450 , poszycie dachu – dachówka ceramiczna lub materiały dachówkopodobne,

6)      prawo do lokalizacji jednokondygnacyjnego budynku garażowego, o wysokości kalenicy max. 3,5 m od poziomu przylegającego terenu, z możliwością łączenia dwóch sąsiednich budynków,

7)      przednią nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się na 5,0 m przy drogach wewnętrznych oraz 8,0 m przy drodze powiatowej

8)      dla budynku garażowego dobudowanego do budynku mieszkalnego zaleca się cofnięcie min. 1,2 m od głównego lica budynku mieszkalnego,

9)      zakazuje się stosowania kolorów jaskrawych i neonowych;

10)  obowiązek zapewnienia dojazdu do posesji z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej,

11)  zakaz lokowania działalności usługowo – gospodarczej, która stwarzałaby uciążliwość dla środowiska,

3.    Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane:

1)      ustala się podział terenu na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu,

2)      dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a)      nie mogą być mniejsze niż 400 m2, za wyjątkiem działek skrajnych,

b)      muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

c)      granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

3)      dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym.

4.    Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

5.    W ramach nieruchomości należy przewidzieć miejsca postojowe dla przyjezdnych.

 §8.

 Dla terenów komunikacji ustala się:

Obsługa komunikacyjna działek z ul. Szkolnej oraz poprzez nowoprojektowany układ komunikacyjny – drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KD. Ustala się zakaz tworzenia wyjazdów z posesji bezpośrednio na drogę powiatową.

 §9.

 W zakresie obsługi infrastrukturą techniczną ustala się:

1.      Wodociąg – zaopatrzenie w wodę nastąpi z istniejącego wodociągu gminnego,

2.      Kanalizacja sanitarna – docelowo podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, w rozwiązaniu czasowym dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych,

3.      Kanalizacja deszczowa – docelowo odprowadzenie ścieków deszczowych nastąpi poprzez kanalizację deszczową w projektowanych ulicach.

4.      Energetyka – ustala się obsługę terenu w energię elektryczną z istniejącej linii energetycznej.Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

5.      Dla celów grzewczych i technologicznych zaleca się stosować paliwa proekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

6.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

7.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

8.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

9.      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

10.  W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 §10.

 Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym ochrony akustycznej:

1.      Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub innych, odpowiadających im zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

2.      Ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

 §11.

 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10%.

 §12.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewiec, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 § 13.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §14.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.