Uchwała Nr VI/55/03

Rady Gminy Dopiewo

z 31 marca 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Dąbrowie, rejon ulicy Piaskowej, działki nr ewid. 423/1 423/2 oraz część działki 43/7 (nowe numery 43/12 do 43/30).

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwały Nr LII/467/02 z 27.05.2002 r. oraz LV/490/02 z 05.08.2002 r. Rady Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 Rozdział 1

Przepisy ogólne

 §1.

 1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej oraz usług kultu religijnego w miejscowości Dąbrowa, w rejonie ulicy Piaskowej, zwany dalej planem.

2.      Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na obszarze obejmującym działki 423/1 423/2, oraz część działki o numerze ewidencyjnym 43/7 (nowe numery 43/12 do 43/30), obręb Dąbrowa o powierzchni około 4,466 ha.

3.      Granice obowiązywania planu określa rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek o numerach ewidencyjnych 43/12 do 43/30, 423/1, 423/2 w Dąbrowie”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

 §2.

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.      zieleni – należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej – biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy,

2.      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację budynków pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą ulicy, za wyjątkiem kontenerowych stacji transformatorowych i kontenerowych central telefonicznych, które można realizować w tym obszarze,

3.      wysokości obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu do kalenicy.

4.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

5.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

6.      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

7.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

8.      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

9.      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

10.  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

11.  funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

12.  terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

13.  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

14.  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

15.  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

16.  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 Rozdział 2

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny

o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

 §4.

 Linie rozgraniczające terenów wyznaczonych niniejszym planem, symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz liczba porządkowa terenów oznaczone są na rysunku planu.

 §5.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 1U/M, 2U/M i 3U/M na cele nieuciążliwej, nie generującej transportu, działalności gospodarczej aktywizacji gospodarczej z możliwością zabudowy mieszkaniowej.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować wyłącznie budynki gospodarczo – garażowe, mieszkalne, mieszkalno-usługowe obiekty usługowe względnie drobne magazyny i hurtownie związane z działalnością usługową generujące transport w ograniczonym zakresie (wyłącznie samochody o nośności do 2,5 tony) wyłącznie w godzinach od 8.oo do 18.oo oraz obiekty małej architektury.

3.      W budynkach mieszkalnych można wydzielić nie więcej niż 45% powierzchni użytkowej na cele prowadzenia działalności gospodarczej nie generującej transportu w usługach.

4.      Zakazane jest lokalizowanie garaży na samochody dostawcze i ciężarowe o nośności powyżej 2,5 tony.

 §6.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 4UK na cele usług kultu religijnego (usługi sakralne – budowa kościoła).

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować wyłącznie kościoły, kaplice oraz budynki parafialne.

 §7.

 Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 5ZP i 7ZP na cele zieleni publicznej.

 §8.

 Na terenach objętych planem zakazuje się lokalizowania urządzeń to jest: urządzeń wyższych niż 50,0 m, urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz obiektów innych niż wymienione w pkt. 2.2, stanowiących przeszkodę lotniczą, bez ich uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.

 § 9.

 Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 6EE na cele urządzeń elektroenergetycznych (stacja transformatorowa).

 §10.

 Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami:

O1KD, 02KD, 03KD, 04KD na cele dróg wewnętrznych, w tym ulicy 03KD zakończonej nawrotką.

 §11.

 Zakazane jest lokalizowanie obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

 Rozdział 3

Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne

wraz z urządzeniami pomocniczymi.

 §12.

 Połączenia komunikacyjne należy zapewnić poprzez drogi publiczne niższych kategorii, przy uwzględnieniu obecnych i docelowych połączeń z drogą wojewódzką nr 307 Poznań-Buk-Opalenica, ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.

 § 13.

 Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi ulic zakazuje się sytuowania innych obiektów niż sieci techniczne, urządzenia służące komunikacji oraz słupowe stacje transformatorowe.

 §14.

 Ustala się następujące szerokości dróg wewnętrznych w liniach rozgraniczających:

1.      dla dróg wewnętrznych 01KD do 03KD – 10,0 m, a dla placów nawrotu znajdujących się na zakończeniu drogi wewnętrznej o symbolu 03 KD wymiary zgodne z rysunkiem,

2.      dla drogi wewnętrznej 04KD na odcinku przylegającym do działek o numerach ewidencyjnych 43/16 – 43/21 – 5,0 m z wymiarami placu nawrotu zgodnie z rysunkiem (docelowa szerokość ulicy 10 m i plac nawrotu według rysunku – poza granicami opracowania planu),

3.      dla drogi wewnętrznej 04KD na odcinku przebiegającym przez działki o numerach ewidencyjnych 423/1 i 423/2 – 10,0 m.

 §15.

 Drogi wewnętrzne KD należy kształtować jako jednoprzestrzenne o ruchu uspokojonym z nawierzchnią rozbieralną.

 §16.

 Ustala się obowiązujące linie zabudowy usytuowane w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych.

 Rozdział 4

Tereny objęte ochroną konserwatorską

 §17.

 1.      Inwestor zobowiązany jest zlecić stały nadzór archeologiczno-konserwatorski nad całością prac ziemnych wraz z ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów archeologicznych.

2.      Inwestor winien w trybie pilnym nawiązać kontakt z Działem Ochrony Zabytków Archeologicznych w celu ustalenia sposobu realizacji warunków konserwatorskich, o których mowa w ust. 1.

3.      Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na prace przy zabytku archeologicznym oraz powiadomić Dział Ochrony Zabytków Archeologicznych – Muzeum Archeologiczne w poznaniu o terminie rozpoczęcia realizacji inwestycji i podać nazwę (nazwisko) wykonawcy w/w nadzoru archeologicznego.

4.      Przystąpienie do jakichkolwiek prac ziemnych na terenie zabytkowym bez zezwolenia konserwatorskiego podlega sankcjom karnym określonym w ustawie o ochronie dóbr kultury, a także rygorom o egzekucji świadczeń niepieniężnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 §18.

 Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Rozdział 5

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

 §19.

 1.      Ustala się wyposażenie terenu objętego planem w sieci infrastruktury technicznej, a w tym w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.

2.      Podłączenie budynków do sieci następować będzie na warunkach określonych przez ich dysponentów.

 §20.

 1.      Odprowadzanie ścieków nastąpi do gminnej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, a do momentu wybudowania kanalizacji sanitarnej w najbliżej położonej drodze publicznej, ścieki można gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i okresowo jej wywozić do punktów zlewczych kanalizacji sanitarnej.

2.      Na terenach, na których została wybudowana kanalizacja sanitarna zakazuje się odprowadzania ścieków do zbiorników na ścieki.

 §21.

 Wody deszczowe z ulic należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej.

 §22.

 Utwardzanie dróg może nastąpić po uregulowaniu sposobu odprowadzania wód deszczowych.

 §23.

 Zaopatrzenie w wodę nastąpi z lokalnego wodociągu wiejskiego.

 §24.

 Do ogrzewania budynków zaleca się stosować paliwa płynne lub inne ekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

 §25.

 Odpady bytowe należy gromadzić w pojemnikach, a odbiór odpadów nastąpi zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami.

 §26.

 Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi na warunkach wydanych przez dysponenta mocy energetycznej, z sieci niskiego napięcia wyprowadzonej z planowanej stacji elektroenergetycznej, zasilanej z sieci średniego napięci 15 KV. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

 §27.

 Istniejącą linię średniego napięcia 15 KV zaleca się skablować, a kabel poprowadzić w liniach rozgraniczających ulic.

§ 28.

 Zaopatrzenie w gaz nastąpi z istniejącej w ulicy Piaskowej sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE.

 § 29.

 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

 § 30.

 Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

 § 31.

 Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

 Rozdział 6

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu.

 §32.

 W obszarze działek budowlanych należy przeznaczyć na cele zieleni na terenach:

1.      aktywizacji gospodarczej z możliwością zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem U/M - 30% powierzchni działki.

2.      usług kultu religijnego UK - 40% powierzchni działki budowlanej.

 §33.

 Zabudowie budynkami podlegać może:

1.      aktywizacji gospodarczej z możliwością zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem U/M - 50% powierzchni działki.

2.      usług kultu religijnego UK - 50% powierzchni działki.

3.      na terenach aktywizacji gospodarczej z towarzyszącą zabudową mieszkaniowa U/M dopuszcza się możliwość budowy samego budynku mieszkalnego bez konieczności budowy obiektów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.

 §34.

 Zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych innych niż z dachami stromymi, o kącie nachylenia połaci dachowych 25o do 45o, z pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym o zbliżonej estetyce oraz budynków usługowych o kącie nachylenia połaci dachowych 10o do 45o.

 §35.

 Zakazuje się sytuowania budynków:

1.      mieszkalnych i usług sakralnych z wyjątkiem kościołów i kaplic – wyższych niż dwie kondygnacje i wyższych niż 9,0 m,

2.      usługowych wyższych niż dwie kondygnacje i wyższych niż 10,0 m,

3.      garażowo - gospodarczych przynależnych budynkom mieszkalnym wyższych niż – 5,0 m.

 §36.

 Zakazuje się stosowania nawierzchni asfaltowych, monolitycznych betonowych i innych nie przepuszczających wody deszczowej.

 Rozdział 7

Zasady i warunki podziału terenu na działki.

 §37.

 1.      Zakazuje się wydzielania działek mniejszych niż:

-          na terenach aktywizacji gospodarczej z możliwością zabudowy mieszkaniowej – 800 m2,

2.      Zakazuje się podziału terenów usług kultu religijnego UK.

 § 38.

 1.      Dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

1)      nie mogą być mniejsze niż 800 m2dla U/M,z wyłączeniem skrajnych działek

2)      minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m

3)      muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

4)      granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

2.      Dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

 Rozdział 8

Stawka służąca naliczaniu opłat na rzecz Gminy

 §39.

 Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Dopiewo, w wysokości 12%.

Rozdział 9

Przepisy końcowe

 §40.

 Traci moc uchwała Nr XXXI/85/92 z dnia 18 grudnia 1992 r, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2 poz. 16 z 1993 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem.

 §41.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §42.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.