Uchwała Nr XXXIII/217/09

                                                    Rady Gminy Dopiewo

                                                    z dnia 2 lutego 2008r.

 

 

 

w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  wnioskowanej przez  Zakład  Usług  Komunalnych Spółka  z Ograniczoną  Odpowiedzialnością      

z  siedzibą  w  Dopiewie  w  zakresie  zaopatrywania  w  wodę  mieszkańców  Gminy Dopiewo  z  rejonu  następujących  miejscowości:  Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, Gołuski, Lisówki, Konarzewo, Palędzie, Podłoziny, Skórzewo, Trzcielin, Zakrzewo, Żarnowiec  oraz  w  zakresie  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  od  mieszkańców  Gminy  Dopiewo  z  rejonu  miejscowości : Dąbrówka, Dopiewiec, Dopiewo, Konarzewo, Skórzewo, Zakrzewo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę określoną w Załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§  2.  Zatwierdza się taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków określoną w Załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§  3. Taryfy określone w § 1 i 2  obowiązują przez okres jednego roku począwszy od dnia           1 marca 2009 r. 

 

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.