1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

 

2. Nr dokumentu

 

ZN-1/B         

 

 

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA

 

3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1                                                           2. informacji IN-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                                          ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

 

4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. osoba fizyczna                 2. osoba prawna                  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

 

5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 

 

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

 

7. Identyfikator REGON

 

8. Numer PESEL **

 

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY

 

 

 

Tytuł prawny zwolnienia

Grunty

powierzchnia w m2

Budynki lub ich części

powierzchnia użytkowa w m2

Budowle

wartość w zł

 

Art.7 ust.1 pkt 1 - budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a)      zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym lub

b)     są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub

c)     tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435 mm

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

Art.7 ust.1a – grunty , budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym –              z wyjątkiem zajętych na działalność, i której mowa w przepisach o transporcie kolejowym.

11.

12.

13.

 

Art.7 ust.1 pkt 2 - budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty

14.

 

15.

 

Art.7 ust.1 pkt 2a - grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską

16.

 

 

 

Art.7 ust.1 pkt 3 - budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

17.

18.

19.

 

Art.7 ust.1 pkt 4 - budynki gospodarcze lub ich części:

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej

 

20.

 

 

 

 

Tytuł prawny zwolnienia

 

        Grunty

      powierzchnia

      w m2

 

 

Budynki lub ich części

powierzchnia użytkowa w m2

 

Budowle

wartość w zł

 

Art.7 ust.1 pkt 5 - nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

21.

22.

 

 

Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23.

24.

 

 

Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych

25.

26.

 

 

Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów            z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz              w rezerwatach przyrody

27.

28.

29.

 

Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne

30.

 

 

 

Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe

31.

 

32.

 

Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

33.

 

 

 

Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo  niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

34.

 

 

 

Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

 

35.

 

 

Art.7 ust.1 pkt 13 - budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych

w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym

w art.4 ustawy z dnia 15 września  200 r. o grupach producentów rolnych  i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim.

 

36.

37.

 

Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

38.

39.

40.

 

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

41.

42.

 

 

Art.7 ust.2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa

43.

44.

 

 

Art.7 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe PAN; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

45.

46.

 

 

Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

47.

48.

49.

 

Art.7 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

50.

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Tytuł prawny zwolnienia

 

           Grunty

      powierzchnia

      w m2

 

 

Budynki lub ich części

powierzchnia użytkowa w m2

 

Budowle

wartość w zł

 

Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz.1484) w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

52.

53.

54.

 

Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

55.

56.

 

 

§ 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy - budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,          z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

57.

58.

59.

 

§ 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy - budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

               

 

60.

61.

62.

 

§ 2 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Gminy - budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

63.

64.

65.

 

§ 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Gminy – budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte za prowadzenie działalności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz gromadzenia, segregacji          i składowania odpadów.

 

66.

67.

68.

 

§ 2 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Gminy – budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na ujęcia i stacje uzdatniania wody.

 

69.

70.

71.

 

Inne

 

72.

73.

74.