Uchwała Nr XXX/192/08

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 24 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie gminy.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości   i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy.

 

§ 2. Regulamin dotyczy wszystkich nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

            1) Szkole – rozumie się przez to szkołę lub placówkę prowadzoną przez Gminę Dopiewo,

            2) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

            3) Rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

 

§ 4.1. Nauczycielom, w zależności od osiąganych wyników pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.

       2. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na czas określony, nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż jeden rok.

       3. W uzasadnionych przypadkach, pracodawca może zmienić w ciągu roku szkolnego okres na jaki przyznano dodatek oraz jego wysokość lub całkowicie go cofnąć.

       4. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorom wójt gminy.

       5. Wysokość, czas oraz kryteria przyznania dodatku określa się biorąc pod uwagę § 6 Rozporządzenia.

      6. Przyznając dodatki motywacyjne dla dyrektorów bierze się również pod uwagę:

1) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy,

            2) dbanie o dobre imię szkoły i godne jej reprezentowanie na zewnątrz,

3) aktywne włączanie się w procesy edukacyjne na terenie gminy, powiatu                   i województwa,

            4) twórczy udział w pracach władz samorządowych,

5) pozyskiwanie środków pozabudżetowych w celu polepszenia bazy materialnej powierzonej placówki.

      7. Wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych placówek oświatowych wylicza się mnożąc ilość zatrudnionych nauczycieli w wymiarze co najmniej 1 etatu przez kwotę 100,-zł a dla dyrektorów 200,-zł na jeden etat.

      8. Środki przeznaczone na dodatek motywacyjny dla dyrektora wlicza się środki finansowe przeznaczone dla danej placówki.

      9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi minimalnie 200,-zł miesięcznie.

 

§ 5.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

       2. Ustala się tabelę stawek dodatków funkcyjnych:

 

L. p.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1.

Kierownik punktu filialnego

100 – 400

2.

Wicedyrektor szkoły

500 – 800

3.

Dyrektor szkoły do 4 oddziałów

500 – 800

4.

Dyrektor szkoły liczącej od 5 do 9 oddziałów

800 – 1200

5.

Dyrektor szkoły liczącej od 10 do 15 oddziałów

900 – 1500

6.

Dyrektor szkoły liczącej 16 i więcej oddziałów

1000 – 1800

       3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala wójt gminy, a dla innych uprawnionych nauczycieli – dyrektor szkoły, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań, liczbę stanowisk kierowniczych, wyniki pracy szkoły oraz posiadane środki finansowe.

       4. Dodatki funkcyjne przysługują również nauczycielom z tytułu:

            1) sprawowania funkcji opiekuna stażu – w wysokości 50,-zł;

            2) powierzenia wychowawstwa klasy – w zależności od ilości uczniów w oddziale, przyjmując kwotę 5 zł od każdego ucznia w oddziale, ale niemniej niż 30 zł dla nauczyciela.

            3) wykonywania zadań nauczyciela konsultanta lub doradcy metodycznego – w wysokości od 500 – 700 zł miesięcznie.

5. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoła z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

 

§ 6.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych       na podstawie art. 34 Karty Nauczyciela.

       2. Ustala się następujące wielkości dodatków:

            1) za trudne warunki pracy                - do 20% wynagrodzenia zasadniczego,

            2) za uciążliwe warunki pracy           - do 15% wynagrodzenia zasadniczego.

       3. Wysokość dodatku za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora – wójt gminy. Przy ustalaniu wysokości dodatku bierze się pod uwagę stopień trudności, uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

 

§ 7.1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom posiadającym kwalifikacje               do zajmowanego stanowiska i pracującym na terenie wiejskim, w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

      2. Dodatek mieszkaniowy jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:                                                                       

            1) dla jednej osoby                 -           15,-zł

            2) dla 2 – 3 osób                    -           30,-zł

            3) dla 4  i więcej osób                        -           40,-zł

       3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka, dzieci, a także rodziców pozostających na jego pełnym utrzymaniu.

       4. Dodatek przyznaje się po złożeniu wniosku przez nauczyciela. Do wniosku muszą być załączone dokumenty określające liczebność rodziny wnioskodawcy.

       5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

       6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy i jest wypłacany z dołu.

       7. Nauczycielowi dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi – wójt gminy.

       8. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2.

 

§ 8.1 Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującemu nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się  mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4, 16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów

2) wyjazdu dzieci na wycieczki lub imprezy

traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.

 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz tygodnie, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności lub dzień ustawowo wolny od pracy. Jeżeli nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień pracy, wymiar zajęć pomniejsza się o 1 wymiaru. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może jednakże być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

§ 9. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw nieobecnych nauczycieli,

  1. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy paragrafu 8.
  2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli oraz nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
  3. Za efektywne wykorzystanie godzin zastępstw odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

 

§ 10.1. Nauczycielom przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat zgodnie z przepisami określonymi odrębnymi przepisami.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku w formie pisemnej potwierdza:

1) nauczycielowi – dyrektor szkoły

2) dyrektorowi – wójt Gminy.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.