Uchwała Nr XXX/203/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 24 listopada 2008 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr IV/17/06 wprowadza się następujące zmiany:

1)      załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku 2009.