Uchwała Nr XXIX/178/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 27 października 2008 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

                  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 18a i 19 pkt 1 lit f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Wprowadza się na terenie Gminy Dopiewo opłatę od posiadania psów.

§ 2.  Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 10 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3.  Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 15 września,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 4.  1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2.     Na inkasentów wyznacza się właściwych miejscowo sołtysów. 

§ 5.  1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty od posiadania psów
w wysokości 10% pobranych kwot.

2.     Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto Urzędu Gminy kwot pobranych opłat w danym miesiącu w terminie do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 7.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.