Uchwała Nr XXIX /179/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 27 października 2008 r.

 

 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Określa się na terenie Gminy Dopiewo dzienne stawki opłaty targowej, w zależności od zajętej powierzchni, w wysokości:

1)     do 1 m2 – 5 zł;

2)     od 1 m2 do 4 m2 – 15 zł;

3)     powyżej 4 m2 – 20 zł.

§ 2.  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.     Na inkasentów wyznacza się, z zastrzeżeniem ust. 3, właściwych miejscowo sołtysów. 

3.     W miejscowości  Dopiewo  opłata  targowa  pobierana  jest  przez  Zakład  Usług             Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie.

§ 3.  1. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi 10 % kwoty pobranej opłaty.

2.     Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto Urzędu Gminy kwot pobranych opłat w danym miesiącu w terminie do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 5.  Traci moc uchwała Nr XV/101/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.