P r o t o k ó ł   Nr XXI/08

z sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 31 marca 2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

 

  Sesji przewodniczyła:                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                   Pani Zofia Dobrowolska

 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1415, a zakończono o godz. 1800

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia Radca Prawny, Pan Henryk Kuligowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXI sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1415, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXI sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXI sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XX sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Wolne głosy.

8.      Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.Druk 141

9.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.Druk 142

10.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewiec.Druk 143

11.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Palędzie.Druk 144

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Topolowej i Kasztanowej, działki nr ewidencyjny 213/4 i 213/5, gmina Dopiewo. Druk 145

13.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznaniowi. Druk 146

14.  Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi. Druk 147

15.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.Druk 148

16.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

17.  Zapytania i wnioski radnych.

18.  Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że sprawozdania z działalności Wójta Gminy i Przewodniczącej Rady Gminy oraz wolne wnioski, które dotychczas znajdowały się niemal na końcu porządku obrad zostały przesunięte na początek ze względu na fakt, aby goście spoza rady, którzy niekiedy uczestniczą w sesjach nie czekali bardzo długo, aby mieć okazję przedstawienia swojego problemu.

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do takiego porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do jego realizacji.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XX sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XX sesji.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących”, nie było przyjęła protokół XX sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 lutego 2008 roku.

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Radny Kapciński: (do spotkania Wójta z proboszczem parafii w Konarzewie) na jednej z mszy w Konarzewie proboszcz wyliczył, że ogrzewanie kościoła, probostwa, kompleksu oazowego w danym miesiącu wyniosło 5 500  zł, z czego 3 500 sali gimnastycznej. Chyba coś jest nie tak. Być może trzeba na sali założyć regulator czasowy.

 

Radny Radzik: tam jest stara instalacja, są grube rury i trzeba dożo wody ogrzać.

Wójt Gminy: ten obiekt jest tylko dzierżawiony przez gminę. Inaczej byłoby gdyby to był obiekt gminny, ale rzeczywiście trzeba się tej sytuacji przyjrzeć.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Wolne głosy.

 

Brak

 

O godz. 14.20 na posiedzenie przybył radny Moskalik.  Na sali jest 13 radnych.

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Płuciennik, Kierownik GZEAS, która poinformowała, że zmiana tej uchwały wynika z wszczętego przez Wojewodę Wielkopolskiego postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/134/08 RG Dopiewo z dnia 25.02.08 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo. Wojewoda twierdzi, że w uchwale należy wprost podać dzienną opłatę za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej. Nie może być to określone procentowo. Propozycja, aby była to stawka    8, 50 zł.

Ponadto zdaniem prawników Wojewody dyrektor szkoły prowadzącej stołówkę nie może dokonać szczegółowego wyliczenia należności za posiłek wydawany przez stołówkę szkolną w oparciu o koszty ponoszone przez szkołę. Dlatego też § 4 ust. 3 zostanie wykreślony.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radca Prawny, Pan Kuligowski: moim zdaniem Wojewoda nie zajął w tej sprawie racjonalnego stanowiska bowiem w każdym przypadku zmiany ceny będzie potrzebna uchwała Rady Gminy. Wydaje się, że nie taka była intencja ustawodawcy. Rada Gminy powinna uchwalić tylko maksymalną stawkę.

 

Radny Dziembowski: czy w uchwale nie powinno być zapisu „nie więcej niż 8, 50 zł”, bo ta stawka jest dość duża w przeliczeniu na liczbę dni w miesiącu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, że powinniśmy wpisać do uchwały – jak sugeruje Pan Dziembowski – „nie więcej niż 8, 50 zł”.

 

Radni zaakceptowali powyższą propozycję.

 

O godz. 14.30 na posiedzenie przybył radny Danielewski.  Na sali jest 14 radnych.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji nie był omawiany.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 11 głosami „za”,  3 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXI/141/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji. 

 

O godz. 14.40 na posiedzenie dotarł radny Przybył.  Na sali jest 15 radnych.

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Płuciennik, Kierownik GZEAS, która poinformowała, że art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalania opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola.

Obecne stawki obowiązują od 1 września 2004 r. Wzrost kosztów rzeczowych  utrzymania przedszkoli, w których  pobierana jest od rodziców opłata stała za świadczenia realizowane ponad podstawy programowe wychowania przedszkolnego, uzasadnia  podwyższenie opłaty stałej

Odpłatność za świadczenia w przedszkolach obejmuje:

1)      dzienną stawkę żywieniową, ustaloną przez Radę Gminy w wysokości 8,50 zł,

2)       opłatę stałą za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, tj. koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych obejmujących prowadzenie zajęć i utrzymanie przedszkola w czasie przekraczającym podstawy programowe.

Opłata stała wyniesie 60,00 zł miesięcznie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i zapytała czy w tej uchwale także nie powinno być zapisu: nie więcej niż 8, 50 zł”.

 

Radny Dorna: skoro mamy tyle wątpliwości to nie podejmujmy tej uchwały i odłóżmy ją do czasu wyjaśnienia wątpliwości na kolejną sesję.

 

Radny Kurpiewski: co nam da zapis „nie więcej niż” skoro to i tak my ustalamy. Czy jeżeli wprowadzimy taki zapis to damy dyrektorom możliwości do ustalenia niższej opłaty.

 

Wójt Gminy: ustawodawca oczekuje od nas określenia górnych stawek, jeśli dyrektor wystąpi o mniejsze opłaty to jest to możliwe. Więc lepiej nie określać sztywno tej stawki.

 

Radca Prawny, Pan Kuligowski: moim zdaniem uchwała jest dobrze skonstruowana, ale oczywiście możemy wprowadzić zapis „nie więcej niż 8, 50 zł”. To nie jest tak, że uchwała jest nieprzygotowana bo Pani Płuciennik korzystała z gotowych wzorów uchwał podjętych w innych województwach, ale każdy wojewoda ma swoje wytyczne w stosowaniu i interpretowaniu prawa.

 

Radny Kapciński: powinniśmy dodać zapis „do wysokości 8, 50”.

 

Radni zaakceptowali powyższą propozycję.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 11 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXI/142/08 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewiec.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że w wyniku podziałów powstały nowe drogi .W skład proponowanej nazwy ulicy Azaliowa  wchodzi  działka nr 281/21, ulica Żonkilowa stanowi działkę nr 281/32 , które  aktem notarialnym zostały przekazane na rzecz Gminy, działka 281/4 proponowana nazwa Kwiatowa oraz nr 104/4 proponowana nazwa ulicy  Pszenna stanowią drogi wewnętrzne Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciele dróg wewnętrznych oraz Rada Sołecka w Dopiewcu  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulicom.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych (salę upuścił radny Danielewski) 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXI/143/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewiec.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Palędzie

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że decyzją  Nr RB 7430/49/2004 z dnia 2004.09.17  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstała działka nr 9/51 przeznaczona pod  drogę publiczną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy- proponowana nazwa Borówkowa. Działka nr 66/9 proponowana nazwa Jarzębinowa stanowi drogę wewnętrzną. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Palędziu  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulicom.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: miały się nie powtarzać nazwy ulic w miejscowościach, kiedyś już o tym była mowa.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, że trzeba bardziej zwrócić uwagę na konsultacje z mieszkańcami w przypadku nadawania nowych nazw ulic. Rada Gminy nada nazwę na wniosek Rady Sołeckiej potem mieszkańcy się oburzają, że nikt z nimi tego nie konsultował. Tak było w przypadku ul. Plażowej w Zborowie. Powinniśmy się szerzej przyjrzeć zasadom nadawania nazw ulicom.

 

Radny Grządzielewski: powinno się sporządzić listę nazw ulic gminnych, do której wgląd mieliby sołtysi.

 

Kierownik Referatu Budownictwa: taka lista jest na stanowisku pracy Pani Wandy Dutki i sołtysi wiedzą o tej liście.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXI/144/08 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Palędzie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Topolowej i Kasztanowej, działki nr ewidencyjny 213/4 i 213/5, gmina Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo rejon ulicy Topolowej i Kasztanowej, działki nr 213/4 i 213/5 wystąpili właściciele nieruchomości, gdyż aktualne zapisy obowiązującego planu nie w pełni zezwalają na realizację rozbudowy salonu sprzedaży i stacji obsługi samochodów Volkswagen. Postulowana zmiana dotyczy zapisów ustaleń szczegółowych dla terenu położonego w miejscowości Skórzewo i polega na zwiększeniu powierzchni zabudowy z istniejącego zapisu 40% do  45% powierzchni działki oraz zwiększeniu wysokości zabudowy z 8 m do 10 m od poziomu terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo teren ten jest przeznaczony pod działalność gospodarczą.

 

Pan Wasielewski poinformował także, że powyższy projekt był już procedowany wcześniej, ale ze względu na protest Pana Toporka, dotyczący braku określenia odległości zabudowy od granicy działki sąsiadującej, został wycofany z obrad XIX sesji Rady Gminy.

 

Otrzymaliśmy oświadczenie Pana Toporka, który zgodził się na następujący zapis w projekcie uchwały, który dodano do § 6 pkt 1: „oraz przy zachowaniu odległości od nieruchomości sąsiednich wynikających z przepisów odrębnych, jednak nie mniejszej niż 3 m.”.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 14 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym”, głosów „przeciw” i nie było, podjęła Uchwałę nr XXI/145/08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Topolowej i Kasztanowej, działki nr ewidencyjny 213/4 i 213/5, gmina Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznaniowi.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatu, na którym przedstawiciele Powiatu poinformowali, ze przez najbliższe 2,5 roku mają zabezpieczoną kwotą 3 850 000 zł na remonty dróg powiatowych w gminie Dopiewo. Tej kwoty nie można przeznaczyć na wykonanie chodników przy drogach powiatowych – brak akceptacji Powiatu. Chcielibyśmy, aby Powiat już w tym roku zabezpieczył kwotę 1 500 000 zł na budowę ronda, umniejszając kwotę zabezpieczoną na remonty.  Powiat się na to nie zgodził. Dlatego chcąc, aby ta inwestycja była realizowana udzielamy Miastu Poznaniowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska” w wysokości 1 000 000 zł. Koszt całej inwestycji wynisie ok. 3 000 000 zł. Poznań daje 1 500 000 zł, gmina Dopiewo 1 000 000, a Powiat 500 000 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Radni ustalili, aby nazwa uchwały miała następujące brzmienie: „w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań”.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych (radny Moskalik opuścił salę) 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXI/146/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznaniowi.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatu, na którym przedstawiciele Powiatu poinformowali, ze przez najbliższe 2,5 roku mają zabezpieczoną kwotą 3 850 000 zł na remonty dróg powiatowych w gminie Dopiewo. Tej kwoty nie można przeznaczyć na wykonanie chodników przy drogach powiatowych – brak akceptacji Powiatu.

W związku z powyższym przyjmuje się do realizacji zadania inwestycyjne z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego pod nazwami:

1)                             budowa chodnika przy ul. Bukowskiej w Dopiewie na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy Północnej,

2)                             budowa chodnika przy ul. Długiej w Zakrzewie na odcinku od ulicy Sosnowej w kierunku miejscowości Dąbrówka,

3)                             budowa chodnika przy ul. Dopiewskiej w Konarzewie,

4)                             budowa chodnika przy ul. Poznańskiej w Skórzewie na odcinku od ul. Nad Potokiem do budowanego gimnazjum,

5)                             budowa chodnika przy ul. Środkowej w Trzcielinie na odcinku od ul. Płk. Kopy do ul. Parkowej.

Realizacja zadań nastąpi w latach 2008-2010.

Chciałbym zaproponować, aby z projektu uchwały wykreślić  § 1 pkt 5 dotyczy budowy chodnika w Trzcielinie ze względu na ogromne koszty tego przedsięwzięcia. Brakuje tam terenu na budowę tego chodnika i być może istniałaby potrzeba bodowy wiaduktu dla niego.

 

Radni zaakceptowali autopoprawkę Wójta Gminy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 14 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym”, głosów „przeciw” i nie było, podjęła Uchwałę nr XXI/147/08 w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy i poinformował, że w pozycji:

 

            I.      DOCHODY

Rozdział 01010 – Zwiększono o kwotę 234.830 zł dochody z dotacji z budżetu państwa na projekt Budowa ujęci i stacji uzdatniania wody w miejscowości Joanka.

Rozdział 70005 – Wprowadzono w kwocie 179.335 zł dochody z tytułu wpłaty Spółdzielni Ławica Zachód równowartości opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej przekazanych Gminie gruntów.

Rozdział 75101 – Zmniejszono o kwotę 63 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 85212, 85214 – Zwiększono o kwotę 63.400 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na pomoc społeczną.

 

          II.      WYDATKI

Rozdział 01010 – Zwiększono o kwotę 83.000 zł wydatki na dokumentację techniczną pod budowę kanalizacji (dot. Palędzia i Dąbrowy); 

wprowadzono wydatki w kwocie:

-       900.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Skórzewie (dot. kan. sanitarnej pod projektowanym rondem oraz kan. sanitarnej i deszczowej w ul. Wrzosowej),

-       260.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dopiewcu,

-       565.201 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa, Palędzie, Zakrzewo.

Rozdział 60014 – Wprowadzono wydatki w kwocie 430.900 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych przejętych do realizacji od Powiatu Poznańskiego. 

Rozdział 60016 – Zwiększono o kwotę:

-       200.000 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg; 

-       500.000 zł wydatki na budowę ul. Szarotkowej w Skórzewie,

wprowadzono wydatki w kwocie:

-       100.000 na budowę chodnika przy ul. Poznańskiej w Skórzewie,

-       1.000.000 na pomoc finansową dla Miasta Poznania na budowę układu drogowego ronda ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska,

-       7.000 na modernizację przepustu drogowego w Palędziu;

zmniejszono o kwotę 7.018 zł wydatki na modernizację przepustu drogowego w Dąbrówce.

Rozdział 75023 – Zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na zakup oprogramowania i urządzeń dla Urzędu Gminy.

Rozdział 75095 – Zwiększono o kwotę 5.000 zł wydatki na składki do stowarzyszeń.

Rozdział 75101 – W związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa zmniejszono o kwotę 63 zł wydatki na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75405 – Wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł na zakup radaru dla policji. 

Rozdział 75412 – Zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki bieżące na OPS (dot. remontu OSP w Palędziu oraz zakupu mundurów).   

Rozdział 75818 – Zwiększono o kwotę 200.000 zł rezerwę celową na oświatę;  zmniejszono rezerwę majątkową o kwotę 205.900 zł.

Rozdział 80101-80146 – Zwiększono o kwotę 11.200 zł wydatki bieżące szkoły w Konarzewie;

dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami (w tym wprowadzono na budowę ogródka jordanowskiego w Skórzewie 20.000 zł).

Rozdział 85212, 85214, 85219 – Zwiększono o kwotę:

-       210.000 zł wydatki na remont budynku przy ul. Konarzewskiej,

-       63.400 zł wydatki na pomoc społeczną (w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa);

dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 90004 – Zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na ogródki jordanowskie (w zadaniach inwestycyjnych wprowadzono ogródek w Dąbrowie a wykreślono w Skórzewie).

Rozdział 90015 – Wyodrębniono w ramach zabezpieczonych środków zadanie pn.: „Budowa oświetlenia w Dopiewie”.

Rozdział 92195 – Wyodrębniono w ramach zabezpieczonych środków dwa zadania w zakresie obiektów kulturalnych.

Rozdział 92601 – Dokonano przesunięć między paragrafami

Rozdział 92695 – Wprowadzono wydatki w kwocie 1.000.000 zł na budowę boiska w Dopiewie (Gmina uczestniczy w programie „Moje boisko Orlik 2012” – dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych do budowy wyniesie 2/3 kosztów).

 

       III.      PRZYCHODY, ROZCHODY

 

W związku ze zwiększeniem deficytu zwiększono przychody z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek o kwotę 6.287.091 zł. Ponadto zmniejszono przychody z tytułu kredytów o kwotę 1.371.873 zł.

 

        IV.      GFOŚiGW

 

Wprowadzono wykonany stan środków na początek okresu. Zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł. 

 

Skarbnik poinformował także, że w związku z rezygnacją z budowy chodnika w Trzcielinie należy zmniejszyć o kwotę 13 500 wydatki z zadania dotyczącego budowy chodników. Kwota ta wróci do rezerwy celowej. Ponadto Skarbnik poinformował, że koszt budowy chodnika na ul. Bukowskiej w Dopiewie wraz z odwodnieniem i parkingiem wyniesie 1 700 000 zł. Mamy zabezpieczoną kwotę 25 000 zł na dokumentację. Do budżetu zostanie wprowadzona także kwota 10 000 zł na zakup mundurów bojowych dla straży pożarnej. Wniosek opiewał na kwotę prawie 25 000 zł. Reszta tej kwoty zostanie pokryta z budżetu straży.

 

Radny Nowaczyk: na ulicy Bukowskiej w Dopiewie mieszkańcy czynem społecznym zbudowali odwodnienie, być może Urząd o tym nie wie. Czego dotyczą wpłaty Spółdzielni Ławica.

 

Wójt Gminy: kwota 179 335 zł dotyczy wpłat za wyłączenie z produkcji rolnej przekazanych gminie gruntów. Po wybudowaniu infrastruktury osiedlowej przez Spółdzielnię Ławica drogi zostały przekazane gminie. Jeżeli grunt jest III klasy to trzeba opłacać równowartość opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów. W wyniku podpisanej umowy ze Spółdzielnią ustaliliśmy, że gmina przejmie drogi, ale Spółdzielnia jednorazowo wniesie opłatę na ten cel na 10 lat z góry.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: odwodnienie na ul. Bukowskiej jest tylko na niewielkim odcinku tej drogi. Kwota o której wspomniał Pan Skarbnik dotyczy budowy odwodnienia, nawierzchni, chodnika i parkingu. Wykonanie nawierzchni narzucił nam Powiat.

 

Z-ca Wójta: doprecyzujmy ten temat. Wykonanie nawierzchni zostało narzucone na etapie projektu, ale nie jest powiedziane, że gmina będzie to zadanie realizować.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w takim razie w rozmowach w Powiatem trzeba uściślić, że nic więcej poza chodnikami na drogach powiatowych nie wykonamy.

 

Radny Danielewski: uważam, że ogródek jordanowski przy szkole jest niepotrzebny. Gdyby było inne dogodne miejsce na jego usytuowanie to tak. Jest wiele ważniejszych potrzeb w Dąbrowie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: budowa ogródka jordanowskiego to był jeden z postulatów na zabraniu wiejskim w Dąbrowie. Mieszkańcy czuli się pokrzywdzeni, że w innych miejscowościach takie  obiekty powstały, a u nich nie. Podobny problem jest ze świetlicą.

 

Radny Danielewski: składam formalny wniosek o przesunięcie środków na wykonanie ogródka jordanowskiego w Dąbrowie na inne ważniejsze zadanie do wykonania w Dąbrowie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: jakie jest zdanie Pana Wójta.

 

Wójt Gminy: zgłoszę taką autopoprawkę jaka będzie wola większości.

 

Radny Dziembowski: proponuję te 15 000 przesunąć do rezerwy majątkowej, Pan Danielewski się zastanowi i na komisjach poinformuje na jaki cel przeznaczyć te środki.

 

Radna Mikołajczak: skoro dyskutujemy o ogródkach jordanowskich to w Palędziu są pognite ławki i piaskownica do wymiany.

 

Radny Kapciński: wnioskuję o doposażenie ogródka jordanowskiego w Konarzewie.

 

Skarbnik Gminy: proponuję te 15 000 zł przesunąć do środków sołeckich, bo Dąbrowa ich jeszcze nie wykorzystała. W sumie będzie ich 63 000 zł.

 

Radni zaakceptowali propozycję Pana Skarbnika.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 11 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” i nie było, podjęła Uchwałę nr XXI/148/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokółu sesji. 

 

 

Do pkt. 16.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przeczytał korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Do pkt. 17.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Kurpiewski: czy w tegorocznym budżecie są zabezpieczone środki na projekt budowy boiska w Skórzewie przy gimnazjum. Czy potrzebne jest przeprowadzenie procedury związanej z zamówieniami publicznymi.

 

Wójt Gminy: jeżeli kwota nie przekroczy 50 000-60 000 zł to nie trzeba przeprowadzać tej procedury. W budżecie mamy zabezpieczone 2 000 000 zł na zagospodarowanie całego obszaru gimnazjum, w tym jest też boisko.

 

Radny Kurpiewski: jeśli nie trzeba przeprowadzać postępowania przetargowego to może powinniśmy się jak najszybciej rozejrzeć za projektantem i już np. w kwietniu uruchomić ten projekt.

 

Wójt Gminy: rozważymy ten temat.

 

Radny Kurpiewski: ja mogę przygotować taką symulację i przekonać dlaczego warto wybudować tam boisko ze sztuczną nawierzchnią. To jest drogi projekt, ale on nam się zwróci.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w takim razie proszę przygotować taką koncepcję i przedstawić na komisjach kwietniowych.

 

Radna Mikołajczak: jak wygląda sprawa oświetlenia w Gołuskach i Palędziu.

-         przy stawie w Palędziu, na zakręcie jest ogromna dziura,

-         czy będzie wykonywanie profilowanie dróg (ul. Nowa, od Ks. Żelazka do Olszynowej, ul. Słoneczna, dół ul. Radosnej, od numeru 13 do 17),

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na wszystkich zebraniach wiejskich temat równania dróg był poruszany.

 

Sekretarz Gminy:

-         równiarka – próbowaliśmy równać drogi mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i nie zdało to egzaminu. Będziemy oczywiście sukcesywnie równać drogi, w pierwszej kolejności: Skórzewo i Dąbrowa.

-         utwardzanie – nie ma środków na to zadanie, z 300 000 zł, które mieliśmy zabezpieczone na ten cel zostało tylko 50 000 zł, a zapotrzebowanie jest na kilka milionów złotych. Uważam, że w pierwszej kolejności powinniśmy odwadniać tereny szczególnie zalewowe, jak np. rejon ul. Brzozowej  w Dąbrowie. W przeciwnym razie nawiezienie tam kruszywa mija się z celem. W pierwszej kolejności powinniśmy utwardzać te drogi, na których mieszkają ludzie, a nie te gdzie jeszcze nikt nie mieszka, ale ktoś kupił działkę i bombarduje gminę pismami. Obecnie prace związane z utwardzaniem dróg kruszywem są jakościowo lepsze, ale na dalsze nie ma pieniędzy.

 

Kierownik Referatu Inwestycji: projekt na ul. Nową będzie wykonany do końca maja br.

 

Wójt Gminy: równanie i utwardzanie dróg jest ważne, ale nie bardziej niż budowa wodociągów, kanalizacji. Mieszkańcy składają wiele wniosków, w których deklarują partycypację w kosztach wykonania infrastruktury, ale nasz budżet nie pozwala na dopłatę do tych inwestycji. Do tej pory przejmowaliśmy wszystkie drogi nieodpłatnie, które powstały w wyniku podziału gruntu. Obecnie jeżeli powstają drogi wewnętrzne to ich nie przejmujemy. Niebawem zapewne staniemy przed problemem budowy przedszkoli samorządowych i na to też będziemy musieli znaleźć środki. Czekamy aż ZUK kupi równiarkę, taka była deklaracja Pana Prezesa, wtedy może sytuacja się nieco poprawi.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: problemem równania i utwardzania dróg trzeba się na poważnie zająć na posiedzeniach komisji. Może należy ustalić pewne priorytety wspólnie z sołtysami.

 

Radny Radzik: wnioskuję o ogłowienie drzew na drodze z Trzcielina do Konarzewa i z Dopiewca w stronę Konarzewa, do wiaduktu na autostradzie.

 

Radny Moskalik: wnioskuję o likwidację starych gulików lub ich zasypanie na ul. Batorowskiej.

-         po wykonaniu odwodnienia na Batorowskiej, płyty przy kościele ułożono tak, że są ogromne dziury.

-         na ul. Poznańskiej, koło posesji Pana Danielewskiego studzienka kanalizacyjna jest mocno zagłębiona, wnioskuję o naprawę,

-         kiedy będzie naprawiony rzutnik w Gosirze.

 

Dyrektor Gosir, Pani Jabłońska: w tym tygodniu ma być naprawiony.

 

Radny Bartkowiak: czy na ul. Wyzwolenia Powiat będzie naprawiał nawierzchnię.

-         na ul. Młyńskiej na wysokości ul. Ogrodowej jest duża dziura w jezdni,

-         czego dotyczy 5 000 zł na oświetlenie w Dopiewie,

Skarbnik Gminy: dotyczy to ul. Krótkiej.

 

Radny Danielewski: przysłuchuję się tej dyskusji i coś mi tutaj nie pasuje. Mówimy o braku pieniędzy na chodniki, drogi, ale wydajemy lekką ręką milion na boisko w Dopiewie, być może 2-3 miliony na boisko w Skórzewie.

 

Radny Kurpiewski: na komisjach kwietniowych przedstawię zasadność budowy tego boiska.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na sesji powinniśmy rozstrzygać sprawy kompleksowo, nie drobiazgowo, zatrzymując się przy każdej dziurze w jezdni, czy ogłowieniu drzewa.

 

Radny Kurpiewski: na jakim etapie jest wycena gruntu w Zakrzewie.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski: zlecono wykonanie wyceny rzeczoznawcy, który ze względu na udokumentowane na tym terenie złoża kruszywa, wystąpił do archiwum geologicznego w Poznaniu o dokumentację. Na chwilę obecna tej dokumentacji ciągle nie ma.

 

Radna Jamont: otrzymuję skargi od mieszkańców, że w rejonie ulicy Brzozowej w Dąbrowie buduje się osiedle mieszkaniowe, droga jest zastawiona ciężarowymi samochodami i nie można przejechać.

Sekretarz Gminy: wprowadziliśmy tam samochody żeby wypompowały wodę z drogi, która następnie została utwardzona. Zapytaliśmy inwestora, który buduje osiedle czy zamierza zrobić odwodnienie tego terenu. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zrobił drenaż. Jeżeli przekonamy jeszcze jednego właściciela posesji przy ul, Brzozowej do zrobienia drenażu to będziemy mieli załatwioną sprawę w kwietniu br. 

 

Radny Kapciński: w Konarzewie jest także atrakcyjny teren, który można sprzedać i środki przeznaczyć na infrastrukturę. Ponadto na sesji dzisiejszej była obecna mieszkanka Skórzewa, która była zażenowana naszym poziomem dyskusji. 90% naszych sporów dotyczy dróg  i goście tego słuchają i wyrabiają sobie zdanie. Takie tematy powinniśmy rozstrzygać na komisjach lub pisemnie występować do Wójta Gminy.  Chciałbym się odnieść także do wypowiedzi Pana Danielewskiego: możemy mieć doskonałe drogi w naszej gminie, zrobione chodniki, ale bez boisk, rozwoju oświaty nasze społeczeństwo nie będzie szczęśliwsze.

 

Radny Danielewski: nie jestem przeciwny budowie boisk, ale musi być jakiś priorytet zadań do wykonania.

 

Radny Dziembowski: czy będą nasadzenia drzew.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski: w gminie przyjęliśmy zasadę, że nasadzenia robimy jesienią bo jest taniej. Poza tym wysyłamy każdorazowo pisma w tej sprawie do sołtysów, żeby wskazali takie miejsca.

 

Radny Dziembowski: jak zgłaszałem ten wniosek jakiś czas temu nikt mnie o tym nie poinformował, czuję się trochę oszukany. Mam kolejne pytania:

-         Zapadnięcie drogi na wysokości sklepu Banana, na ul. Słonecznej, zgłaszałem kilka sesji temu,

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: sprawa została zgłoszona do Powiatu.

-         Czy jest wykonana dokumentacja na zrobienie oświetlenia w Skórzewie, pytałem o to w 2007 r.

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: w Skórzewie nie ma wykonanej żadnej dokumentacji na oświetlenie.

-         Sprawa śmieci – przystanki, rowy, miejsca przy koszach nie są posprzątane, następnym razem sam posprzątam i te śmieci przywiozę na sesję.

-         Pozostało 8 miesięcy do obchodów Powstania Wielkopolskiego, czy gmina będzie coś w tym temacie robić czy nie.

Wójt Gminy: Starostwo podjęło akcję w tym temacie dla całego Powiatu i nasze obchody muszą być uzgodnione z nimi. Myślę, że do końca tygodnia będą znane już pewne warianty.

-         Ale przecież każda gmina ma swoich lokalnych bohaterów i musimy się tutaj oglądać na Powiat.

-         Na komisjach powinniśmy ustalić warunki  i zasady partycypacji  mieszkańców w budowie infrastruktury gminnej, bo nazbierało się dużo wniosków i coś w tym temacie trzeba postanowić.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: odbyło się spotkanie w sprawie rozwoju kultury, oświaty i sportu w gminie. Tam padły pewne wnioski, dotyczące również obchodów Powstania Wlkp. Mam prośbę, aby Urząd Gminy nie próbował nic organizować samemu na siłę, proszę wciągnąć w organizację radnych, dyrektorów szkół, Pana Tomkowiaka itp.

 

Radny Nowaczyk: uważam, że powinniśmy zrobić swoistą inwentaryzację gród gminnych, określić które drogi mogą zostać wyasfaltowane, które utwardzone, żebyśmy nie wracali na każdej sesji do tego tematu.

-         musimy się wspólnie zastanowić, czy chcemy sprzedać wszystkie grunty gminne, czy coś zostawić dla tych którzy przyjdą po nas. Grunty w Konarzewie, o których wspominał Pan Kapciński będą miały jeszcze większą wartość po roku 2012, kiedy powstanie trasa szybkiego ruchu S11-S5.

 

Radny Dziembowski: wnioskuję o przełożenie godziny rozpoczęcia sesji z 14.00 na 15.00.

 

Radni zaakceptowali powyższy wniosek.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę Pana Horyńskiego o wykaz wykonanych prac w ramach funduszy na sołectwa,

-         czy cały milion złotych musimy wyłożyć na budowę boiska w Dopiewie,

Wójt Gminy: nie mam wiedzy na ten temat, nie znam regulaminu przyznawania środków.

-         otrzymałam zapewnienie, że przed świętami Wielkiej Nocy wszystkie centra miejscowości zostaną wysprzątane, nie zostało to zrealizowane.

Wójt Gminy: Spółdzielnia Kółek Rolniczych zobowiązała się do wykonania tego zadania, ale na przeszkodzie stanęły złe warunki atmosferyczne.

-         Czy sprawy własnościowe na ul. Szarotkowej zostały uregulowane.

Wójt Gminy: sprawa jest w toku, jest nadzieja na pozytywne załatwienie tego problemu.

 

Radny Kapciński: na komisjach padła sugestia, aby na sesji Rady Powiatu uczestniczyła delegacja Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: przypominam Państwu o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 30 kwietnia br.,

-   5 i 12 kwietnia br. w godz. od 10.00 do 13.00 odbędzie się kolejny etap objazdu gminy,

-    w materiałach na sesje członkowie Komisji Oświaty otrzymali rysunki związane z wyposażeniem gimnazjum w Skórzewie, przypominam, że posiedzenie Komisji Oświaty w tej sprawie odbędzie się w dniu 2 kwietnia br. o godz. 14.00.

 

Do pkt. 18.

Zakończenie obrad XXI Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 15 załączników.

 

Protokół zawiera 16 stron, ponumerowane od 1 do 16.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska