P r o t o k ó ł   Nr XX/08

z sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 25 lutego  2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

 

  Sesji przewodniczyli:                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                   Pani Zofia Dobrowolska

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Pan Henryk Kapciński

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1415, a zakończono o godz. 1850

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia Radca Prawny, Pan Henryk Kuligowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XX sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1415, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 15 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XX sesji Rady Gminy Dopiewo

 

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad XX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokółu XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.Druk 134
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.Druk 135
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.Druk 136
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Dopiewo.Druk 137
 9. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych. Druk 138
 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/119/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLVIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku dotyczącej zasad polityki czynszowej. Druk 139
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dopiewo do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.Druk 140
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska zapytała, czy są uwagi lub wnioski.

 

Radny Dziembowski: wnioskuję o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie ze względu na wątpliwości, które nie zostały do końca rozwiane na spotkaniu przed sesją. Następnie odczytał oświadczenie w przedmiotowej sprawie, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu sesji.

 

Radny Nowaczyk: spotkaliśmy się godzinę przed sesją i dyskutowaliśmy na ten temat. Nawołuję do głosowania zgodnie z sumieniem Państwa radnych. Nie odkładajmy przedmiotowego projektu uchwały na posiedzenia komisji, bo nie ma czasu. Gmina musi bowiem ogłosić przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szarotkowej oraz na budowę sieci wodociągowej z Joanki.

 

Radny Kurpiewski: sprawa nie była omawiana na Komisjach, nie byłem na spotkaniu przed sesją, więc mam wątpliwości. Nie mogę podjąć decyzji w jednej minucie kierując się sumieniem, bo to jest duża kwota.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: sama mam wątpliwości, czy nie powinniśmy z tym tematem wrócić na Komisje.

 

Radny Dorna: pozostawienie tego punktu w porządku obrad rozwieje te wątpliwości, bo będziemy mogli dowiedzieć się czegoś więcej.

 

Wójt Gminy: pomimo wątpliwości postuluję jednak, aby ten punkt pozostawić w porządku obrad. Wnioskuję jednak, aby punkt 6 zamieniać z 9, żeby  projekt uchwały dotyczącej zmiany budżetu był procedowany później, po ewentualnej decyzji w sprawie  wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych.

 

Radny Nowaczyk: możliwość odzyskania podatku vat to ogromne pieniądze dla gminy. Mam pytanie do Pana mecenasa, czy w tej sprawie możemy głosować imiennie.

 

Mecenas Kuligowski: ustawa o samorządzie gminnym nie przewiduje imiennego głosowania, ale głosowanie jest jawne i można zobaczyć kto jak głosuje.

 

Radny Kurpiewski: zróbmy przerwę, a Pan Nowaczyk niech nie opowiada dyrdymałów żebyśmy głosowali zgodnie z własnym sumieniem, bo to jest tanie populistyczne zagranie.

 

Radny Nowaczyk: wypraszam sobie takie opinie na temat mojej wypowiedzi.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ogłaszam 5 minut przerwy.

 

Po przerwie

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskiem Pana Dziembowskiego.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 3 głosami „za”, 6 głosami „przeciw” i 6 głosami   „wstrzymującymi” nie zmieniła porządku obrad poprzez wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta dotyczącego zamiany punktu 6 z 9.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i    „wstrzymujących” nie było zmieniła porządek obrad sesji.

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad XX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokółu XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Dopiewo.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/119/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLVIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku dotyczącej zasad polityki czynszowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dopiewo do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XIX sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XIX sesji.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami „za”,  2 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw”  nie było przyjęła protokół XIX sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2008 roku.

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawiła Kierownik GZEAS, Pani Elżbieta Płuciennik, która poinformowała, że zgodnie z art.67 a ustawyz dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat, ustala organ prowadzący szkołę, który może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Pani Płuciennik poinformowała, że ustala się dzienną opłatę za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej w wysokości nie przekraczającej 0,75% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1126 zł) zgodnego z ustawą z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nie więcej jednak niż koszty przygotowania posiłku, w tym koszty surowca przeznaczonego na wyżywienie, pomniejszone o wynagrodzenia pracowników stołówki oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń, a także koszty utrzymania stołówki.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: 0,75% minimalnego wynagrodzenia za pracę to jaka to kwota.

 

Pani Płuciennik: 8,44 zł dziennie.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 14 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XX/134/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 6.

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował,  że członkowie Komisji Budżetu zapytali, czy nie byłoby zasadnym wybudowanie magistrali z Joanki przez Zakład Usług Komunalnych. Możemy im zwiększyć kapitał zakładowy aportem i jest możliwość wtedy odzyskania 22% Vat, a gmina nie mogłaby tego odzyskać. Uważam, że gmina powinna zrezygnować w inwestycji dotyczącej budowy magistrali w formie w której nie będzie mogła odzyskać vatu.

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy przekazania środków zarówno na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szarotkowej w Skórzewie oraz budowę nie magistrali, a sieci wodociągowej z Joanki. Realizacja inwestycji przez ZUK Dopiewo pozwoli na odzyskanie 22% podatku od towarów i usług od wyżej wymienionych inwestycji.

Wójt Gminy dodał także, że do końca 2007 r. wszystkie inwestycje realizowane przez gminę były obarczone 7% podatkiem vat. Z początkiem roku 2008 stawkę tą zwiększono do 22%. 

W projekcie uchwały mamy zapis, że „udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 2 000.000 zł, który zostanie sfinansowany z dochodów własnych Gminy”. Proponuję, aby to była kwota 1 500 000 zł. Jest to spowodowane tym, iż na początku zakładaliśmy budowę wodociągu pomiędzy Joanką a Trzcielinem, z którego można by zasilić Konarzewo, Trzcielin, Gołuski, Palędzie. Potem rozważaliśmy budowę magistrali wodociągowej z Joanki w kierunku Dopiewca. Technicznie jest to możliwe, ale trzeba wybudować hydrofornię, która podniesie ciśnienie wody. Dlatego moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest to pierwsze: budowa sieci z Joanki do Trzcielina rurą o grubości 200 mm. Stąd wynika wspomniana różnica. Szacowaliśmy, że będziemy potrzebować 1 000 000 zł, a powinno wystarczyć 500 000 zł.

W sprawie ulicy Szarotkowej w Skórzewie chcemy złożyć wniosek o środki zewnętrzne na utwardzenie drogi, ale wcześniej musimy mieć ułożoną kanalizację i wodociąg. Wodociąg zostanie w całości wykonany przez ZUK i gmina nie dołoży do tego złotówki. Naszym kosztem jest kanalizacja. Nie wiem, czy Urząd Marszałkowski pozytywnie oceni nasz projekt, ale podejmujemy próbę pozyskania tych środków. Ponadto ZUK jest naszym gminnym zakładem i nie ma niebezpieczeństwa, że roztrwoni te pieniądze.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: mam pytanie do Prezesa ZUK: jaki jest rachunek zysków i strat za rok 2007 ZUK, jaki jest aktualny stan zadłużenia, czy Prezes może złożyć oświadczenie o ewentualnym przeznaczeniu środków odzyskanych ze zwrotu podatku vat.

 

Prezes Zuk: w porównaniu do roku 2006 przychód Zuk jest większy o 1 000 000 zł, zysk: pomiędzy 50 000-100 000 zł. Ponadto na przestrzeni kilku ostatnich lat poszerzyliśmy działalność. 50% naszej działalności dotyczy dostawy wody i odprowadzania ścieków, a 50% to pozostała działalność. Środki, które powstaną po odzyskaniu zwrotu podatku vat przeznaczymy na zakup urządzeń do świadczenia usług na terenie gminy. Na spotkaniu przed sesją wspominano o równiarce. Poza tym nie chcemy generować dużego zysku, aby nie płacić podatku dochodowego.

 

Radny Kurpiewski: czy straty z lat poprzednich były regulowane poprzez wniesienie aportu finansowego przez gminę.

 

Prezes Zuk: gmina wnosiła aport rzeczowy, nie finansowy. Poza leasingami nie mamy żadnych zobowiązań finansowych.

 

Radny Kurpiewski: co się dzieje z zyskiem.

 

Prezes Zuk: zarząd każdorazowo wnioskuje o pokrycie nim strat z lat ubiegłych.

 

Radny Kurpiewski: czy aby wnieść ten wkład finansowy musimy się zadłużyć.

 

Skarbnik Gminy: nie, będzie on pochodził w całości z dochodów własnych gminy.

 

Radny Dziembowski: jeżeli przekażemy te 1 500 000 zł to kiedy one będą fizycznie wydatkowane.

 

Prezes Zuk: środki na sieć wodociągową na Joance będą wydatkowane natychmiast, bo do 20 kwietnia ma ta inwestycja zostać wykonana. Środki na ul. Szarotkową zostaną wydane w ciągu 1-1,5 miesiąca, częśc materiałów nabędziemy i prace się rozpoczną.

 

Radny Dziembowski: czy Zuk ten odcinek wodociągu z Joanki do Trzcielina oraz kanalizację na Szarotkowej będzie sam wykonywał.

 

Prezes Zuk: sieć wodociągową na Joance będziemy sami wykonywać, ok. 100 metrów dziennie. W przypadku ul. Szarotkowej musimy się posiłkować koparką z zewnątrz, gdyż nie posiadamy takiego sprzętu, wymaganego do tego typu prac.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy zostały uregulowane sprawy własnościowe, związane z odcinkiem drogi na Szarotkowej.

 

Wójt Gminy: nie do końca, nie mamy zgód dwóch właścicieli na rozpoczęcie prac. Będzie to odcinek ok. 970 metrów.

 

Radna Mikołajczak: czy te 970 metrów sięga do jakiejś utwardzonej drogi, przez którą będzie można się dostać do Poznania.

 

Wójt Gminy: ten odcinek sięga do ulicy Jaworowej, ale ona nie jest utwardzona. Cały czas prowadzimy rozmowy w sprawie uregulowania spraw własnościowych na ul. Szarotkowej, ale są one trudne, bo gmina generalnie nie chce płacić za drogi.

 

Radny Kurpiewski: wiem nieoficjalnie, że MPK rozważą puszczenie linii 77 ul. Szarotkową, ale jeżeli ona nie będzie do końca utwardzona, to na pewno nie puści tam autobusu. Uważam, że powinniśmy się dogadać z właścicielami gruntów, bo to jest stan wyższej konieczności.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: powinniśmy usiąść do stołu i rozmawiać, żeby utwardzić cały odcinek drogi. Bez utwardzenia całego odcinka ulicy Szarotkowej nie możemy liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych, bo ważnym kryterium ich przyznawania jest połączenie komunikacji gminnej z drogą powiatową.

 

Radny Grządzielewski: czy istnieje szansa, że po uruchomieniu sieci wodociągowej z Joanki cena wody będzie tańsza.

 

Prezes Zuk: to nie zależy tylko od nas, regulują to przepisy szczególne. Zuk nie może generować zysku ze sprzedaży wody. Myślę, że zależeć to będzie od tego jaki będzie koszt produkcji wody.

 

Radna Jamont: dlaczego nie robiliśmy takich operacji, związanych z wkładem pieniężnych do Zuk już wcześniej z innymi inwestycjami.

 

Radny Dorna: bo stawka podatku vat w 2007 r. wynosiła tylko 7%, ponadto gmina miała możliwość uzyskania bardziej preferencyjnych kredytów i to się bilansowało.

 

Radny Dziembowski: wnioskuję, aby kwestię tych 2 spornych działek w sprawie ul. Szarotkowej rozpatrzyć na posiedzeniach Komisji.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany na komisjach.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 10 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XX/135/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji. 

 

Radny Nowaczyk: jeżeli pewne osoby uraziłem w tej dyskusji to przepraszam, ale uważam, że gmina dzięki tej decyzji zaoszczędziła pewną kwotę pieniędzy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ze względu na obecność na dzisiejszej sesji Pani Burmistrz Puszczykowa, Pani Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej proponuję zmianę porządku obrad, aby punkt dotyczący podjęcia uchwały przystąpienia Gminy Dopiewo do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego procedować w tej chwili.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskiem.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i   „wstrzymujących” nie było,  zmieniła porządek obrad dzisiejszej sesji.

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad XX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokółu XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.
 5. Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dopiewo do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Dopiewo.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/119/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLVIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku dotyczącej zasad polityki czynszowej.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 13. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dopiewo do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że Burmistrz Miasta Puszczykowa zwróciła się pismem do ościennych gmin z zapytaniem czy nie byłyby chętne przystąpić do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Istnienie Stowarzyszenia powinno ułatwić gminom wspólne, racjonalne planowanie oraz występowanie o środki zewnętrzne, w tym dotacje z Unii Europejskiej.

 

Pani Małgorzata Ornoch-Tabedzka, Burmistrz Puszczykowa przytoczyła w skrócie historię porozumienia gmin w przedmiotowej sprawie. Poinformowała także, że obsługą administracyjną nad Stowarzyszeniem będzie się zajmować jedna osoba. Gminy będą ponosić opłaty za udział w Stowarzyszeniu w wysokości 20 groszy od 1 mieszkańca rocznie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: w statucie jest zapis, że majątek Stowarzyszenia będzie stanowić dochód z działalności gospodarczej. Na czym ona będzie polegać.

 

 Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka: nie planujemy takiej działalności, ale jeśli się zdarzy to będziemy mieli to zapisane.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli.  Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany na komisjach, ale temat współpracy z gminami Mikroregionu WPR  był sygnalizowany. Pani Burmistrz wnioskowała o przyspieszenie w tej sprawie i wszystkie gminy to czynią. Inicjatywa jest godna poparcia i należy pogratulować pomysłu oraz finalizacji przedsięwzięcia, które umożliwi wiele wspólnych działań. Ze statutem Stowarzyszenia, do którego przystępujemy można się zapoznać w biurze Rady.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XX/136/08 w sprawie  przystąpienia Gminy Dopiewo do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, w tym również dotyczących zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2007 r. inwestycja „Budowa Gimnazjum
w Skórzewie” powinna zostać zrealizowana z zaciągniętych kredytów.

W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały jest zasadne.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XX/137/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że Grupa Artystyczna ZAK- Tomasz Szukała zwróciła się do Urzędu Gminy o udzielenie zgody na zamieszczenie logo Urzędu Gminy Dopiewo na stronach internetowych reklamujących planowane imprezy plenerowe pod nazwą ROCKO-GO w czerwca i WW.WESTERNWIELKOPOLSKA w sierpniu, które będą się odbywać na terenie naszej Gminy.

Zgodnie ze statutem gminy wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Dopiewo wymaga podjęcia uchwały Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną, choć wtedy nie było jeszcze przygotowanego gotowego projektu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 10 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi” i 1 głosem „przeciw” podjęła Uchwałę nr XX/138/08 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Dopiewo

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Łoździn, Skarbnik Gminy, który poinformował, że w pozycji:

 

             I.      DOCHODY

 

Rozdział 60004 – Zwiększono o kwotę 20.320 zł dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na przedłużenie połączenia autobusowego do DPS w Lisówkach. 

Rozdział 75801 – Zwiększono o kwotę 806.089 zł dochody z tytułu subwencji ogólnej.

 

          II.      WYDATKI

 

Rozdział 01010 – Wprowadzono wydatki w kwocie 2.000.000 zł na wkład pieniężny do ZUK w Dopiewie na powiększenie udziałów (wkład zostanie przeznaczony na budowę magistrali z Joanki oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szarotkowej w Skórzewie); w związku z wkładem do ZUK w Dopiewie zmniejszono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szarotkowej w Skórzewie, wprowadzono wydatki w kwocie 8.000 zł na koncepcję przebiegu sieci wodociągowych na terenie Gminy.

Rozdział 60004 – Wprowadzono wydatki w kwocie 4.087 zł na zakup wiaty przystankowej. 

Rozdział 60016 – Wprowadzono wydatki w kwocie 22.800 zł na budowę chodnika w Dopiewcu.

Rozdział 75818 – Zmniejszono o kwotę 201.300 zł rezerwę na cele majątkowe, zwiększono rezerwę na inwestycje w Zakrzewie; zmniejszono rezerwę na cele oświatowe o kwotę 76.600 zł. 

Rozdział 80101-80110 – Zwiększono o kwotę 409.073 zł wydatki na wynagrodzenia w oświacie w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli o 10%; zwiększono wydatki szkoły w Skórzewie o 20.000 zł na prace przy boisku szkolnym, zwiększono wydatki szkoły w Więckowicach o kwotę 1.000 zł na szkolenia.

Rozdział 80113 – Wprowadzono wydatki w kwocie 5.173 zł na wyposażenie autobusu szkolnego. 

Rozdział 80113 – Zwiększono wydatki o kwotę 65.000 zł na remont świetlicy w Konarzewie, w tym przesunięto z innych paragrafów kwotę 15.000 zł.

Rozdział 85401 – Zwiększono o kwotę 13.200 zł wydatki na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla nauczycieli o 10% .

Rozdział 85412 – Dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 90015 – Zwiększono wydatki o kwotę 168.500 zł na budowę oświetlenia.

Rozdział 92195 – Dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 92601 – Dokonano przesunięć między paragrafami, zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego na zakup urządzeń.

 

       III.      PRZYCHODY, ROZCHODY

 

W związku ze zwiększeniem deficytu zwiększono przychody z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek o kwotę 1.118.951 zł.

 

Skarbnik dodał, że w związku z podjęciem uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie, pozycje związane ze zmianą kwoty 2 000 000 zł na 1 500 000 zł ulegną zmianie w projekcie budżetu.

 

Kierownik Referatu Inwestycji poinformował, że dokumentacja dotycząca przepisów przeciwpożarowych przy adaptacji przedszkola w Więckowicach została zrobiona błędnie. Nie zaprojektowano elementów przeciwpożarowych. Biuro projektów zrobiło kalkulację na wykonanie tej zmiany i potrzebne jest 62 000 zł dodatkowo.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: czy możemy żądać odszkodowania od projektanta.

 

Radny Przybył: czy nadzór budowlany nie ponosi winy, przecież musiał to odbierać.

 

Pan Horyński: oczywiście winny jest projektant i będziemy dochodzić odszkodowania od niego na drodze sądowej, ale bez tej zmiany nie oddamy przedszkola do użytku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: byłam w Więckowicach i Pani dyrektor oprowadziła mnie po szkole. Zapoznałam się z przebiegiem prac adaptacyjnych. Sprawa dotyczy kurtyny oddymiającej i wykonania okna żaroodpornego, które w razie pożaru samo się otworzy. Jest także jedna rzecz, którą trzeba wymienić: 3 sztuki drzwi, które są zbyt ciężkie, metalowe, ponadto rama futryny może spowodować, że dzieci przytrzasną sobie ręce.

 

Radny Kurpiewski: ile kosztuje sam projekt

 

Pan Horyński: 18 000 kosztował projekt oraz 230 000 zł wykonanie, wymiana drzwi to koszt 7 000 zł. Chce także dodać, że rzeczoznawca do spraw pożarowych odbierał ten projekt i też ponosi odpowiedzialność.

 

Radny Dorna: już dawno mówiłem, że lepiej wybudować nowe przedszkole, aniżeli adaptować stary budynek.

Radna Walich: może trzeba sprawdzić inne oferty, być może będą tańsze.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: chcę się odnieść do wypowiedzi Pana Dorny w kwestii budowy nowego lub adaptacji przedszkola. Swego czasu Pani Płuciennik zrobiła rozeznanie i skalkulowała, że budowa nowego przedszkola pochłonęłaby ok. 1 000 000 zł. Tu mamy przedszkole za około 250 tysięcy złotych, więc znacznie taniej, niż w przypadku budowy nowego. Musimy się ponadto liczyć z tym, że wymogi ppoż. będą nakładać na nas nowe zadania zabezpieczające także w obiektach już istniejących. Tak jest obecnie w przedszkolu w Zakrzewie, gdzie kontrola ppoż. zobowiązała dyrekcję do instalacji oddymiających.

 

Radny Dziembowski: chciałbym zwrócić uwagę, że w projekcie uchwały jest kilka błędów:

-         na stronie 1, w  § 1 ust. 2 pkt 2b powinna być kwota 235, 887 zł,

-         w uzasadnieniu pozycja dotycząca zwiększenia wydatków o kwotę 65.000 zł na remont świetlicy w Konarzewie powinna być przypisana do rozdziału 85154.

 

Skarbnik Gminy: zgadza się, przepraszam za pomyłki.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XX/139/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/119/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLVIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku dotyczącej zasad polityki czynszowej.

 

Projekt uchwały przedstawił Z-ca Wójta Gminy, Pan Piotr Cegłowski, który poinformował, że uchwalone w 2002 roku   zasady polityki czynszowej w myśl przepisów ustawy „O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego” są jedną z części składowych wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który to program uchwala Rada Gminy.  W chwili obecnej gmina Dopiewo nie posiada takiego programu a jedynie uchwalono zasady polityki czynszowej oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Istnieje zatem potrzeba jego opracowania

i uchwalenia, w związku z czym gmina przystąpi do opracowania w/w programu z uwzględnieniem zmian przepisów ustawowych.

 

Mecenas Kuligowski dodał, że Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie w sprawie uchylenia uchwały podjętej na XIX sesji w przedmiotowej sprawie ze względu na fakt braku wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Biorąc pod uwagę znikomy zasób mieszkań socjalnych w gminie, sporządzenie takiego programu będzie trudne, ale musimy się do tego przymierzyć.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały nie był omawiany na komisjach.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, głosów „przeciw” i nie było, podjęła Uchwałę nr XX/140/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/119/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLVIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku dotyczącej zasad polityki czynszowej.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokółu sesji. 

 

Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy.

 

Dalszą część prowadzenia obrad XX sesji Rady Gminy przejął Pan Henryk Kapciński, Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

 

Do pkt. 12.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 14 do protokółu sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że otrzymała telefoniczną informację od projektanta o rzekomych nieprawidłowościach przy zastosowaniu urządzeń przy budowie oczyszczalni ścieków w Dąbrówce.

 

Wójt Gminy: rzeczywiście pojawiła się kwestia sporna pomiędzy wykonawcą a autorem projektu. W projekcie mieliśmy bowiem zapis o zastosowaniu urządzeń konkretnej firmy, ale specyfikacja istotnych warunków zamówienia dawała nam możliwość zastosowania materiałów zamiennych równoważnych. Wykonawca skorzystał z tego zapisu. Następnie wystąpiłem do Inspektora Nadzoru Budowlanego z zapytaniem, czy materiały zamienne spełniają określone parametry. Nadzór Budowlany wyraził zgodę na zamianę tych urządzeń. Mamy również opinię niezależnego eksperta z Politechniki Wrocławskiej o możliwości zastosowania zamienników. Mając te opinie wyraziłem zgodę na zamianę tych urządzeń. Autor projektu jest niezadowolony z tej zamiany, twierdząc, że właściwymi urządzeniami są tylko te, które wskazał w dokumentacji technicznej.

 

Radny Kapciński: czy te zamienniki nie spowodują większych kosztów w eksploatacji tej oczyszczalni. Mieliśmy już podobną sytuację z oczyszczalnią w Dopiewie.

Przewodnicząca Rady Gminy: zapytałam o tę sprawę bo otrzymałam informację bezpośrednio od projektanta, który twierdzi, że urządzenia zamienne są dużo gorsze i w tej sytuacji on rezygnuje z rękojmi odpowiedzialności za projekt i nadzoru autorskiego. Uważam, że decyzję o zamianie tych urządzeń powinniśmy podjąć wspólnie na posiedzeniach Komisji. Jestem zaniepokojona faktem, że możemy mieć urządzenia dużo gorsze od projektowanych.

 

Radny Nowaczyk: chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Kapcińskiego, że eksploatacja oczyszczalni ścieków w Dopiewie jest droga. Tamta decyzja była podejmowana w innym czasie, różne były także uwarunkowania. Namawiam do konsultacji różnych spraw w wewnętrznym gronie, potem wychodźmy z nimi na forum publiczne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ja chcę tylko, aby takie sprawy były omawiane na Komisjach. Wcześniej rozmawiałam z Wójtem na ten temat, ale nie byłam zadowolona z odpowiedzi.

Wójt Gminy: moja odpowiedź była dokładnie taka sama jak dzisiaj. Sugestia Komisji nic by tu nie dała, bo ja muszę stosować prawo, nie było innej możliwości.

 

Do pkt. 13.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 15 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 14.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przeczytał korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami,

 

Do pkt. 15.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Moskalik: kiedy będzie czyszczona jezdnia przy krawężnikach.

 

Pan Horyński: do świąt wielkanocnych powinno to zostać skończone.

 

Radny Moskalik: czy jest możliwe stworzenie przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej, przy sklepie „Kontra” w Skórzewie.

 

Pan Horyński: to jest droga powiatowa, możemy tylko wystąpić z pismem do Powiatu.

 

Radna Mikołajczak: na zabraniu wiejskim w Gołuskach padł wniosek dotyczący dokończenia wymiany okien w świetlicy w Gołuskach.

 

Wójt Gminy: jest już uruchomiona procedura w tym temacie.

Radna Mikołajczak: czy staw w Palędziu będzie oczyszczony.

 

Wójt Gminy: w tej sprawie zdania są podzielone. Jedni twierdzą, żeby zostawić tą roślinność i nie czyścić bo wtedy ingerujemy w naturę, inni twierdzą, że należy czyścić. W tej sprawie skorzystamy z opinii specjalisty od zbiorników wodnych.

 

Radny Kapciński: proszę również pod tym kątem rozpatrzyć czyszczenie stawu w Konarzewie.

 

Radny Kurpiewski: 2 miesiące temu zgłaszałem wniosek o zajęcie się sprawą sprzedaży gruntu w Zakrzewie i pozostaje to bez echa. Ponawiam swój wniosek o zajęcie się tą sprawą.

 

Wójt Gminy: jeżeli ten temat jest już przez Państwa przemyślany to musimy zlecić zrobienie wyceny tego gruntu i działać.

 

Radny Dziembowski: czy otrzymaliśmy jakieś sprawozdanie od Policji na temat efektów patroli, które były w naszej gminie. Jakie były tego koszty

 

Wójt Gminy: to była inicjatywa Policji, nie ponosiliśmy żadnych kosztów, żadne sprawozdanie nie nadeszło.

 

Radny Dziembowski: na trasie Buk-Poznań znaki „Dopiewo wita”, „Dopiewa żegna” są niekompletne, brakuje kilku liter. Proszę zainterweniować.

-         ul. Zielna w Skórzewie posiada szeroki chodnik, na którym jest miejsce na dokonanie nasadzeń krzewów. Wnioskuję o posadzenie 4-5 drzewek.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: chcę wrócić do tematu sprzątania na chodnikach, ogródkach jordanowskich, innych miejscach użyteczności publicznej. Nie ma porządku w naszej gminie, rowy są zasypane śmieciami, przy pralni w Dopiewcu to samo. Musimy mieć kompleksowy program utrzymania czystości w gminie. Wnioskuję, aby na poważnie się tym wreszcie zająć.

 

Radna Mikołajczak: wnioskuję o napisanie pisma do Powiatu o obcięcie gałęzi na drodze z Gołusek do Plewisk. Droga jest bardzo wąska, gałęzie wchodzą na drogę, ponadto korzenie rozpychają asfalt.

 

Wójt Gminy: tą sprawę poruszymy podczas spotkania z przedstawicielami Powiatu w dniu 4 marca 2008 r.

 

Radny Kurpiewski: powinniśmy wrócić do tematu utworzenia straży gminnej, sugeruję także kupno radaru dla Policji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: kto będzie obecny na spotkaniu ze strony starostwa?

 

Wójt Gminy: będzie członek Zarządu odpowiedzialny za drogi oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, być może jeszcze ktoś.

 

Radny Dziembowski: czy coś się zadziało w temacie chodnika na ul. Poznańskiej w kierunku gimnazjum.

 

Wójt Gminy: ten temat również poruszymy podczas tego spotkania.

Radny Nowaczyk: proszę także pamiętać o chodniku na ul. Bukowskiej w Dopiewie.

 

Radny Grządzielewski: kto jest odpowiedzialny za utrzymanie tablic informacyjnych  na terenie gminy. Przy Urzędzie Gminy jest tablica odrapana, schodzi farba.

 

Wójt Gminy: sprawdzimy to.

 

Radny Dziembowski: zbliża się 90 rocznica Powstania Wielkopolskiego, czy będziemy coś robić w tym temacie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: chcę poinformować, że byłam na targach edukacyjnych, na których odbyła się konferencja: ”Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. W listopadzie tego roku będzie podsumowanie tego projektu. Trzy szkoły z naszej gminy biorą w nim udział.  Byłoby zasadnym, aby  zainteresować się wnioskiem Pana Dziembowskiego i opracować program obchodów, stworzyć listę powstańców z naszej gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała także o następujących sprawach:

-         prawie sfinalizowano umowę w sprawie obsługi prawnej Rady Gminy,

-         podpisano umowę w zakresie konsultacji w sprawie pozyskiwania  środków unijnych – w każdy ostatni czwartek ekspert będzie dostępny przez 4 godziny. 14 marca o godz. 13.00 odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców w tym temacie.

-         4 marca 2008 r. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w sprawie utrzymania dróg powiatowych,

-         5 marca 2005 r., odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy w sprawie rozwoju kultury, sportu w naszej gminie, harmonogramu imprez,

-         na 6 marca 2008 r. planuję posiedzenie Komisji Doraźnej ds. opracowania programu na kadencję.

-         8 marca 2008 r. o godz. 10.00 odbędzie się objazd gminy po poszczególnych sołectwach, aby wszyscy mieli rozeznanie, o czym mówimy na komisjach.

 

Do pkt. 16.

Wolne głosy i wnioski.

 

Brak

 

Do pkt. 17.

Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Kapciński stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i dokonał zamknięcia XX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 15 załączników.

 

Protokół zawiera 16 stron, ponumerowane od 1 do 16.

 

            

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska