Uchwała Nr IX/60/07

Rady Gminy Dopiewo

z 28 maja 2007 r.

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon linii kolejowej PKP, działki nr ewid. 37, 149/10, 43/12, 43/8, 43/13, 43/14, 43/15, 43/17, 43/19, 43/21, 43/28, 43/29, 43/30, 43/59, 43/60, 43/61, 43/62, 43/63, 43/64, 90/2, 90/1, 99/2, 99/45, 149/11, 104, 105, 106/1, 106/2, 111/3, 111/1, 147/2, 145, 144 oraz w miejscowości Palędzie działka nr ewid. 136.

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 08.03.1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2006 r. Nr 17, poz. 128), w związku z potrzebą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu drogi publicznej w miejscowości Dąbrówka i Palędzie, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka i Palędzie w granicach wskazanych w załączniku graficznym do uchwały, stanowiącym jej integralną całość, wraz z terenami niezbędnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

 

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza uchwała są w miejscowości Dąbrówka, rejon linii kolejowej PKP, działki nr ewid. 37, 149/10, 43/12, 43/8, 43/13, 43/14, 43/15, 43/17, 43/19, 43/21, 43/28, 43/29, 43/30, 43/59, 43/60, 43/61, 43/62, 43/63, 43/64, 90/2, 90/1, 99/2, 99/45, 149/11, 104, 105, 106/1, 106/2, 111/3, 111/1, 147/2, 145, 144 oraz w miejscowości Palędzie działka nr ewid. 136 o powierzchni ok. 4,48 ha, które zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Dopiewo przewidziane są pod drogę publiczną.

 

§ 3.

Plan winien być opracowany na zasadach i w trybie określonym w art. 17 ustawy z 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 

§ 5.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia czynności formalno - prawnych zgodnie z wymogami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Echo Dopiewa”, komunikat w internecie oraz poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

Uzasadnienie

 

Z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w/w działek położonych w Dąbrówce i Palędziu wystąpiła Gmina Dopiewo.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo teren ten jest przewidziany pod drogę publiczną.