Uchwała Nr IX/59/07

                             Rady Gminy Dopiewo

                             z dnia 28 maja 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, 166, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104 poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170 poz. 1217 i 1218; Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/06 wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 32.921.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2)      § 2 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1  Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 50.598.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.    Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.841.550 zł, z tego:

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.754.271 zł,

b)  dotacje – 1.516.995 zł, w tym:

-         podmiotowe dla instytucji kultury – 345.000 zł,

-         podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 655.000 zł,

-         celowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 3.010 zł,

-         na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – 154.000 zł,

-         celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień, (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – 254.100 zł,

-         celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 105.885 zł.

c)   wydatki na obsługę długu – 250.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 27.756.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.    Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 17.676.366 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)      kredytów w kwocie - 8.997.000 zł;

2)      pożyczek w kwocie - 1.231.750 zł,

3)      nadwyżką z lat ubiegłych – 3.756.201 zł

4)      wolnych środków – 3.691.415 zł.”;

5)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

6)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7)      załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8)      § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„§ 3. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w kwocie 3.313.484 zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.”

9)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

10)  w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

11)  w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

12)  § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5 Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 18.984.416 zł i rozchody budżetu w kwocie 1.308.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

13)  załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

14)  załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

15)  załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

16)  § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego:

1)      dochody – 10.000 zł;

2)      wydatki – 254.100 zł.”

17)  § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000 zł;

2)      finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10.228.750.”

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr IV/22/06 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Uzasadnienie do uchwały Nr IX/59/07

                        Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 maja 2007 r.

 

 

             I.      DOCHODY

Rozdział 01095 – Zwiększono o kwotę 104.214 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.05.07 r., znak FB.I.-3.3011-236/07.

Rozdział 70005 – Zwiększono dochody o kwotę 67.000 zł z tytułu zwrotu wpłaty za prawo pierwokupu działek w Dąbrowie.

Rozdział 80101 – Zwiększono o kwotę 30.100 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.05.07 r., znak FB.I.-3.3011-210/07.

Rozdział 85295 – Zwiększono o kwotę 20.708 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.04.07 r., znak FB.I.-3.3011-219/07.

Rozdział 90001 – Zwiększono o kwotę 107.648 zł dochody z tytułu wpłat od deweloperów, z którymi Gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków.

 

          II.      WYDATKI

Rozdział 01008 – Dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 01010 – Zwiększono wydatki o kwotę 65.000 zł na budowę sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Dopiewo (Konarzewo, Dopiewiec, Skórzewo).

Rozdział 01095 – W związku z otrzymaną dotacją zwiększono o kwotę 104.214 zł wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrot.

Rozdział 60016 – Zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł na obcięcie drzew przy drogach gminnych.

Rozdział 70005 – Zwiększono wydatki o kwotę 15.270 zł na koszty postępowań sądowych.

Rozdział 75412 – Zwiększono wydatki o kwotę: 2.500 zł na zakup materiałów dla OSP Zakrzewo, 7.000 zł na remont dachu OSP Dopiewo, 6.100 wydatki na budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP Dopiewo; przesunięto kwotę 9.000 zł z wydatków inwestycyjnych na dotacje na inwestycje dla OSP Zakrzewo na zakup agregatu do samochodu pożarniczego (w przypadku zakupu agregatu przez OSP dostawca naliczy 7% vat zamiast 22%). 

Rozdział 75495 – Zwiększono wydatki o kwotę 19.500 zł na budowę masztu/ów do fotoradaru.

Rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80114, 85401, 85412 – W związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych zwiększono wydatki o kwotę: 27.090 na wynagrodzenia i pochodne oraz 3.010 zł na dotację dla szkoły niepublicznej; zwiększono o kwotę: 26.862 zł wydatki na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracyjnych w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej, 8.000 zł wydatki bieżące Zespołu Szkół w Skórzewie, 20.000 wydatki inwestycyjne na dokumentację techniczną dot. adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkoli w Dopiewcu oraz Więckowicach, 33.000 budowę placu z kostki betonowej na terenie przedszkola w Zakrzewie; w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki subwencji oświatowej zmniejszono o kwotę 78.000 zł wydatki na dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Dąbrówce; dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 85295 – W związku z otrzymaną dotacją zwiększono o kwotę 20.708 zł wydatki na dożywianie.

Rozdział 85305 – Zwiększono o kwotę 15.100 zł wydatki na dotację dla Miasta Poznania na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach na terenie Miasta Poznania.

 Rozdział 90001 – Zwiększono o kwotę 2.147.316 zł wydatki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie (rozbudowa będzie w części finansowana przez Unię Europejską i budżet państwa).

Rozdział 90004, 92695 – przesunięto kwotę 500 zł (wydatki sołectwa w Dąbrówce) z rozdziału 90004 na 92695.

Rozdział 92116 – Zwiększono o kwotę 20.000 wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

 

       III.      PRZYCHODY

 

W związku ze zwiększeniem deficytu wprowadzono do przychodów, jako źródło sfinansowania deficytu, kredyt na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrówce w kwocie 2.170.000 zł

 

        IV.      LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

 

Zmieniono limity wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie (zwiększono wydatki w 2007 r. o kwotę 2.147.316 zł, zmniejszono wydatki w 2008 r. o kwotę 1.537.316 zł).

 

           V.      WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.

 

Wprowadzono zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie”: koszt całkowity 4.110.000 zł, finansowanie: UE – 1.584.144. budżet państwa – 208.301 zł Gmina Dopiewo -  2.317.555 zł).