Uchwała NrIX/53/07

                                                        Rady Gminy Dopiewo

                                                        z dnia 28 maja 2007 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Dopiewo dotyczącego wprowadzenia zakazu używania wody do celów innych niż bytowe.

 

 

Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2003r.,  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz. U. z 2004r.,   Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441: Dz. U. Z 2006r. Nr 17 poz.128), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się Zarządzenie porządkowe Nr 42/07 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 2 maja 2007 r. dotyczące  wprowadzenia zakazu używania wody do celów innych niż bytowe, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

  

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

W dniu 2 maja na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o. o w Dopiewie, ul. Wyzwolenia 15 z którego wynikało, że nie ma dostatecznej ilości wody do celów gospodarstw domowych, konieczne stało się, zastosowanie działań administracyjnych, czyli wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów i trawników.

W związku z powyższym proszę o zatwierdzenie załączonego Zarządzenia Nr 42/07 z dnia 2 maja 2007 r.

Zarządzanie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zgodny z zapisami art. 41 ustawy o samorządzie gminnym.