OBWIESZCZENIE nr RPP.6733.51.2022 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 105/8 oraz na części działek o nr ewid. 110, 105/9, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo.