Uchwała Nr XLIV/358/05
                                                                   Rady Gminy Dopiewo
                                                              z dnia 28 września 2005r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/282/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 stycznia 2005r. dot. ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2005.Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 153 poz.1271, Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2004r.  Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806),  a także § 18 Statutu Gminy Dopiewo stanowiącego załącznik Uchwały Nr XXII/202/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 25 poz. 722 z dnia 4 marca 2004r.), Rada Gminy uchwala się, co następuje:


§ 1. Zmienia się załącznik do  Uchwały Nr XXXIV/282/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 stycznia 2005r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                     Załącznik do Uchwały Nr XLIV/358/05

                                                                                     Rady Gminy Dopiewo

                                                                                    z dnia  28 września 2005r.

 

Lp.

 

T e m a t y k a

 

Termin posiedzenia

 

 

Przedkładający materiały

1.

-         Uchwalenie planu pracy stałych komisji na 2005 rok,

-         Rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych przez Wójta Gminy

 

 

 

 

I kwartał

 

 

 

 

Wójt Gminy

2.

-         Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

-         Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za 2004 rok,

-         Rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych przez Wójta Gminy

 

 

 

 

 

 

 

II kwartał

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

3.

-         Rozpatrzenie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych,

-         Informacja w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych

-         Założenia do budżetu na 2006r.

-         Rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych przez Wójta Gminy

 

 

 

 

 

 

III kwartał

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 4.

-         Określenie kierunków działań Wójta Gminy na 2006 r. w zakresie zadań inwestycyjnych, projekt budżetu

-         Informacja w sprawie realizacji  zadań inwestycyjnych na terenie gminy  w 2005r.,

-         Określenie stawek podatku od nieruchomości i od posiadania psów,

-         Zapoznanie Rady Gminy z projektem budżetu gminy na rok 2006,

-         Określenie stawek podatku od środków transportowych,

-         Wypracowanie planu  pracy Rady Gminy na 2006 rok,

-         Uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok.

-         Rozpatrzenie projektów uchwał przedłożonych przez Wójta Gminy

-         Monitorowanie Strategii Gminy

-         Dotacje dla organizacji pozarządowych

 

 

 

 

 

 

 

IV kwartał

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy