Wyłożenie do publicznego wglądu projektu aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.