Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie jeziora Niepruszewskiego, ulicy Zbożowej, Czeremchowej i Jarzębinowej, gmina Dopiewo.