OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.49.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 44/22, 44/121, obręb Trzcielin, gmina Dopiewo.