OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.40.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, na terenie działek o nr ewid. 192/77, 192/85, 192/97,  obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo