OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.45.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego, na terenie działek o nr ewid. 54/21, 54/17, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo.